КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Кравченко

Анотація


Статтю присвячено концептуальним аспектам аналізу ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних підприємств. За-пропоновано структурно-логічну схему дослідження ефективності процесів формуван-ня та використання оборотного капіталу та методику аналізу соціально-економічної ефективності формування та використання оборотного капіталу фармацевтичних підприємств для прийняття управлінських рішень

Ключові слова


аналіз; оборотний капітал; ефективність; процеси формування та використання оборотного капіталу; фармацевтичні підприємства; соціально-еконо-мічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: [в 2 т.] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 1999. – 592 с. 2. Економіка підприємства: [підручник]. / За заг.ред. С. Ф. Покропивного. Вид. 2-ге, перероб.та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с. 3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – [4-е изд.]. – Минск : ООО «Новое знание», 2000. – 688 с. 4. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 512 с. 5. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Є. В. Мних. – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. – 513 с. 6. Фаріон І. Д. Фінансовий аналіз: [навчальний посібник] / І. Д. Фаріон, Т. Д. Захарків. – Тернопіль. – 2000 р. – 455 с. 7. Экономика предприятия / Под ред. Ф. К. Беа, Э. Дихтла, М. Швайтцера; пер. с нем. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 928 с. 8. Милгром П. Экономика, организация и менеджмент: [в 2-х т.] / П. Милгром, Дж. Робертс – СПб: Экономическая школа, 2001. – Т. 1. – 2001. – 468 с. 9. Менар Клод Экономика организаций / Клод Менар; пер. с англ. – М. : Дело ЛТД, 1997. 10. Harris A. Keys to Successful Working Capital Management // Capital Eyes. – July, 2005. 11. Measuring Working Capital Productivity // BNET Editorial. – March, 2007. 12. Assessing Your Working Capital // BNET Editorial. – May, 2007. 13. Погостинская Н. Н. Системный анализ финансовой отчетности / Н. Н. Погостинская, Ю. А. Погостинский. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 96 с. 14. Шеремет А. Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия / А. Д. Шеремет. – М. : 1984. – 179 с. 15. Фаріон І. Д., Захарків Т. Д. Фінансовий аналіз. – Тернопіль. – 2000 р. – 455 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ