СТАН РОЗВИТКУ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

А. В. Бурковська, І. О. Малиновська

Анотація


У статті розглянуто особливості та класифікація активних операцій, що здійсню-ють банківські установи країни. Проаналізовано у динаміці сучасний стан основних ак-тивних операцій. Визначено найбільш пріоритетні операції для юридичних та фізичних осіб та основні проблеми управління активами комерційних банків. Зазначені важливі аспекти ефективного управління активами, як необхідної умови фінансової стійкості банківських установ.

Ключові слова


активи; банківська установа, банківська система; кредитні операції; інвестиції; кредитний портфель; цінні папери; валютний курс; доларизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаренкова Г. М. Управління фінансовими ресурсами банку: монографія / Г. М. Азаренкова, І. І. Біломістна, В. Г. Со-словський. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 179 с

Аналітичний огляд банківської системи України [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // – К. : Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents /research/bank_system_1_kv_2016.pdf.

Бобрик М. М. Финансовая устойчивость коммерческого банка / М. М. Бобрик // Банковское дело. – № 8. – 2011. – С. 32–35.

Болдова А. А. Інвестиційна діяльність банків України / А. А. Болдова, Г. І. Романова // Збірник наукових праць Націо-нального університету державної податкової служби України. – № 1. – 2013. – С. 6–13.

Буднік М. М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – С. 334.

Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського та реального секторів еко-номіки України / О. Вовчак, Н. Поляк // Вісник НБУ. – 2009. – № 8. – С. 22–27.

Міщенко В. Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і можливості застосування в Україні / В. Міщен-ко, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник НБУ. – 2015. – № 5. – С. 12–17.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Фінансова звітність банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України // – К. : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/pubish/ category?cat_id= 64097.

Хорошенюк І. І. Сучасна проблематика здійснення активних операцій комерційними банками в Україні / І. І. Хороше-нюк // Буковинський державний фінансово-економічний університет. – 2014. – С. 38–42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ