ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА ПІДХОДІВ ЩОДО РОЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ю. В. Великий, Т. О. Крючковська

Анотація


У статті досліджено сутність інноваційної діяльності, еволюцію поглядів та її роль
у розвитку країни. Володіючи необхідними науковими знаннями, великим творчим потенціалом людей, будь-яка країна має переваги в економічному розвитку перед іншими країнами. Ці переваги неможливо компенсувати ніякими іншими засобами: ні природними ресурсами, ні політикою грубої агресії.


Ключові слова


інновації; промисловість; нові знання; відкриття

Повний текст:

PDF

Посилання


Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов / А. Смит ; [пер. с англ.]. – М. : ЭКСМО, 2007. – 957 с. 2. Миль С. Основи политической зкономики с некоторыми приложениями социальной философии / С. Миль ; [пер. с англ.]. – М. : ЭКСМО, 2007. – 1038 с. 3. Стройк Д. Краткий очерк истории математики / Д. Стройк ; [пер. с нем. И. Погребинский]. – М. : Наука, 2003. – 197 с. 4. Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – 256 с. 5. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : [монографія] / С. В. Онишко. - Ірпінь, 2004. – 434 с. 6. Микитюк П. П. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств : [монографія] / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Терро-граф, 2009. – 304 с. 7. Налимов В. В. Наукометрия / В. Налимов, 3. Мульченко. – М. : Наука, 2003. – 193 с. 8. Бажал Ю. М. Економічна теорія економічних змін / Ю. М. Бажал. – К. : Заповіт, 2001. – 238 с. 9. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии / М. И. Туган-Барановский. – К. : Наук, думка, 2004. – 368 с. 10. Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения / Н. Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1993. – 982 с. 11. Шумпетер Й. А. Теория зкономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюнктуры / Й. А. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1992. – 457 с. 12. Економіка й організація інноваційної діяльності / [О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.]. – К. : Професіо-нал, 2004. – 960 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ