НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. О. Ляховець, Є. В. Косован

Анотація


Проаналізовано стан формування національної інноваційної системи в Україні. Ви-значено заходи для забезпечення розвитку вітчизняної НІС. Виявлено проблеми та пер-спективи щодо запровадження інноваційної моделі розвитку економіки України. Розроб-лено структуру НІС України за функціональним принципом.

Ключові слова


інновація; технології; рівень розвитку; стратегія; національна інно-ваційна система; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Микитюк З. В. Особливості розвитку вітчизняних науково-технічних та інноваційних структур / З. В. Микитюк // Стра-тегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2006. – № 2–4. – С. 197–212. 2. Cepгeeв В. Типология моделей инновационного развития / В. Сергеев, Е. Алексеенкова, В. Нечаев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawinrussia.ru/stati-ipublikatsii/2009-07-13/tipologiya-modeley-innovatsionnogo-razvitiya.html 3. Шаповалова Л. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні / Л. Шаповалова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – № 121–122. – С. 94–98. 4. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan/ C. Freeman. – London : Pinter, 1987. – 155 p. 5. Федулова Л. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. Л. І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с. 6. Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 35–47. 7. Шкворець Ю. Створення національної інноваційної системи України як передумови ефективного використання іннова-ційного потенціалу / Ю. Шкворець // Економіка України. – 2004. – № 3. – С. 35–43. 8. Яненкова І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика: [мо-ногр.] / І. Г.Яненкова; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 380 с. 9. Іванова Н. Інноваційна система в глобальному контексті // Світова економіка і міжнародні відносини – 2005, № 7. – С. 32–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.