АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

І. Г. Яненкова, В. В. Самарська, А. О. Алфьорова

Анотація


У статті узагальнено визначення національної інноваційної системи. Визначено ос-новні класифікаційні ознаки поділу елементів національної інноваційної системи. Про-аналізовано особливості формування національної інноваційної системи України. Розро-блено рекомендації для ефективного формування національної інноваційної системи України.

Ключові слова


інновації; національна інноваційна система; розвиток; інститути; інноваційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Постанова ВР України від 27 червня 2007 року № 1244-V «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Націо-нальна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1244-16. 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 680-р «Про схвалення Концепції розвитку націо-нальної інноваційної системи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/ KR090680.html. 3. Шаповалова Л. Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні / Л. Шаповалова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – № 121–122. – С. 94–98. 4. Багрова І. В. Національна інноваційна система України: характеристика та проблеми становлення / І. В. Багрова, О. Л. Черевко // Вісник ДДФА. – 2010. – №2 (24). – С. 81–90. 5. Кавтиш О. П. Теоретико-методологічні підходи до визначення національної інноваційної системи / О. П. Кавтиш, А. В. Гречко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 2. – С. 223–228. 6. Карпунь І. Н. Структура і середовище національної інноваційної системи України / І. Н. Карпунь // Науковий вісник НЛТУ України. 2010. – Вип. 20.14 – С. 193–20. 7. Побірченко В. В. Національні інноваційні системи в глобальній економіці / В. В. Побірченко // Ученые записки Таври-ческого национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». Том 24(63). – 2011. – № 1. – 155–163. 8. Регіональна інноваційна система : теорія і практика : монографія / Під ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка. – Х. : ІНЖЕК. – 2011. – 688 с. 9. Lundvall B-A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B-A. Lundvall. – London, Printer, 1992. 10. Nelson R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis / R. Nelson. – New York / Oxford, Oxford University Press, 1993. 11. Бунчук М. Національні інноваційні системи: основні поняття і додатки (за матеріалами зарубіжних авторів) [Електрон-ний ресурс] / М. Бунчук. – Режим доступу : http://www.biz.nnov.ru/


Пристатейна бібліографія ГОСТ