МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Н. М. Іщенко, Н. О. Марченко

Анотація


В статті розглянуті методичні основи обліку нематеріальних активів, уточнено класифікацію таких активів. Здійснено пропозиції щодо вдосконалення оцінки, бухгал-терського обліку та контролю за нематеріальними активами.

Ключові слова


облік; контроль; нематеріальні активи; інтелектуальна власність; амортизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Банасько Т. М. Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних активів: оцінка та порядок відображення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Т. М. Банасько. – Житомир, 2010. – 20 с. 2. Бразілій Н. М. Облік створення нематеріальних активів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи Украї-ни: Зб. наук. праць. / Н. М. Бразилій. − Т.18. – Суми : УАБСНБУ, 2006. – С.354–359 3. Бразілій Н. М. Особливості амортизації нематеріальних активів // Зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. / Н. М. Бразилій – Кіровоград : КНТУ, 2006. − № 9 – С. 105–115 4. Бразілій Н. М. Особливості методики проведення аудиту нематеріальних активів на підприємствах України // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. / Н. М. Бразилій − Черкас: ЧДТУ, 2006. − Вип.16 – С. 169–177. 5. Вакун О. В. Розвиток класифікації нематеріальних активів в бухгалтерському обліку / О. В. Вакун // Інноваційна еконо-міка. – 2012. – № 1. – С. 162–166. 6. Писаренко Ю. В. Теоретичні засади визначення амортизації нематеріальних активів / Ю. В. Писаренко // Економіка : проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць]. – Вип. 202. : в 4 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Т. III. – С. 787–793. 7. Суглобов А. Е. Современные проблемы учета и оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете / Суглобов А. Е., Григорьева И. В. // Вопросы региональной экономики. – 2010. – Т. 3. № 3. – С. 28–37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.