ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В. В. Горлачук, А. С. Черненко, О. О. Раку

Анотація


У статті розглянуто проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвит-
ку підприємства. Особливу увагу приділено формам інвестиційного забезпечення та джерелам інвестиційних ресурсів. Обґрунтовано оптимальні шляхи залучення інвестиційного капіталу. Запропоновано модель функціонування системи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства.


Ключові слова


інновації; інноваційний розвиток; інноваційна діяльність; інвести- ційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України про інноваційну діяльність № 40-IV від 04.07.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 2. Яненкова І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика: [мо-ногр.] / І. Г.Яненкова; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 380 с. 3. Гвоздю С. Ю. Дослідження факторів впливу на інноваційну діяльність та обсяг витрат на машинобудівних підприємст-вах [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2012_749/27.pdf 4. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / 171 Економічний вісник Донбасу№ 3 (21), 2010 О. О. Поліщук, А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1027 с. 5. Фінансовий портал Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin. com.ua/index/fdi. 6. Статистичний збірник Державної служби статистики «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України», 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm. 7. Полякова Ю. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств України. [Електронний ресурс] / Ю. В. Полякова// Львівської комерційної академії – Режим доступу : http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data /kafedry/MEV/Poljakova/Presentation_Innovac_Act_Prom_Pidpr.pdf. 8. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій 23.02.1997 р. № 22 // Державний інформ. бюл. про приватизацію. – 1998. − № 7. – С. 18−28. 9. Скриньковський Р. М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств маши-нобудування / Р. М. Скриньковський // Регіональна економіка. – 2008. − № 4. – С. 185−192.


Пристатейна бібліографія ГОСТ