СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНУ: ВІДБІР ІНДИКАТОРІВ

О. О. Ляховець

Анотація


У статті розкрито основні методологічні підходи до створення індикаторів стало-го розвитку регіону. Проаналізовано існуючі системи економічних індикаторів сталого розвитку на національному та регіональному рівнях. Запропоновано набір індикаторів сталого розвитку регіону з числа національних індикаторів ООН, адаптованих до регі-онального рівня, який доповнено рядом показателей технологічного та інноваційного розвитку. Зазначена система економічних індикаторів сталого розвитку призначена для оцінки та моніторингу процесів сталого розвитку з урахуванням модернізаційних процесів у регіоні та враховує доступність офіційних статистичних даних

Ключові слова


сталий розвиток; модернізація економіки; індикатори сталого роз-витку; регіональна економіка; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Добуш Ю. А. Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій / Ю. А. Добуш // Вісник Націо-нального університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 669. – С. 54–58 2. Клименко А. А. Індикатори сталого економічного розвитку регіону / А. А. Клименко // Вісник Бердянського університе-ту менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 1(29). – С. 115–118 3. Кузнєцова Л. В. Складові системи соціально-економічних індикаторів сталого розвитку міста / Л. В. Кузнєцова // Еко-номіка промисловості. – 2010. – № 3. – С. 222–227 4. Ляшевська О. І. Характеристика індикаторів сталого економічного розвитку регіону / О. І. Ляшевська // Актуальні про-блеми державного управління. – 2011. – № 1. – С. 279–285 5. Садовенко А. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2-ге вид. – К., 2011. – 392 с. 6. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с. 7. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/ 8. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies // United Nations. – New York, 2007. – 93 p. 9. Sustainable Development Indicators [Електронний ресурс] / Department for Environment, Food & Rural Affaires. – Режим доступу : www.gov.uk/defra 10. Sustainable Development Indicators (Overview of relevant FP-funded research and identification of further needs in view of EU and international activities) [Електронний ресурс] / European Commission, European Research Areas. – European Communi-ties, 2009. – Режим доступу : www.ieep.eu/assets/443/sdi_review.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ