ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Л. С. Мельничук

Анотація


У статті узагальнено поняття «економічне управління підприємством», проведене
дослідження механізму економічного управління підприємством в сучасних умовах. Розглянуто основні сфери економічного управління. Проаналізовано передумови, які спонукають підприємство до вдосконалення системи економічного управління


Ключові слова


економічне управління; ефективність; прибуток; планування; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Дяченко Л. А. Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери / Л. А.Дяченко // Вісник Чернівецько-го торговельно-економічного інституту. – 2011. – № 1. – С. 84–90. 2. Гончаров А. Б. Економічне управління підприємством : конспект лекцій / А. Б. Гончаров, Н. М. Олейникова // Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 366 с. 3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко // К. : Центр навч л-ри, 2007. – 224 с. 4. Зозуля П. В. Економічне управління кредитною діяльністю торговельного підприємства : автореф. дис. на здоб. ступ. канд. екон. наук: 08.07.05 / Донецьк, 2006. – 18 с. 5. Лисенко О. А. Функциональные аспекты управления текущими затратами пассажирских пригородных железнодорож-ных компаний : автореф. дис. на соискание ступени канд. экон. наук : 08.00.05. – M., 2006. – 23 с. 6. Мясоедова Л. В. Позиционирование экономического управления в общей системе управления предприятием. / Л. В. Мясоедова // Модернизация экономики и эффективность управления социально-экономическим развитием : сб. науч. статей по материалам 2-й междунар. конф., 14‒15 мая 2010 г., г. Новочеркасск / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Новочеркасск : ЮРГТУ (НПИ). – С. 209–210. 7. Богатирьов І. О. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості Украї-ни): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Європейський ун–т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізне-су. – К., 2004. – 22 с. 8. Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг : підручник / Л. В. Ткаченко // К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с. 9. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. С. Федонін // К.: КНЕУ, 2005. – 261 с. 10. Балабанова Л. В., Управління персоналом: підручник / О. В. Сардак, Л. В. Балабанова // К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.