НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Хмизова, О. М. Сисан

Анотація


Розглянуто різні наукові підходи до визначення змісту поняття «інноваційний поте-нціал підприємства», досліджено особливості його структури. Запропонована нова структура інноваційного потенціалу. Встановлено вимоги до комплексного оцінювання інноваційного потенціалу. Запропоновано систему показників оцінювання інноваційного потенціалу підприємства за його структурою

Ключові слова


інноваційний потенціал підприємства; оцінка потенціалу; інновацій-ний розвиток; інноваційна стратегія; інновації; потенціал; ресурси; конкурентні можли-вості інноваційного потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарчук М. К. Характеристика складових інноваційного потенціалу господарських структур в системі «інновації – фінанси – виробництво» / М. К. Бондарчук, Я. Р. Біленська // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези допові-дей Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 197–198. 2. Войнаренко М. П. Інноваційний потенціал промислових підприємств: сутність, структура, особли- вості оцінки та перс-пективи розвитку / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національ- ного університету. Екон. науки. – 2008. – № 1(2). – С. 7–12. 3. Гришко В. А. Формування та оцінювання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств / В. А. Гришко, О. Я. Колещук Н. І. Крет // Проблеми економіки і управління. – 2009.  № 640.  С. 47–55. 4. Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки: навч. посіб. / В. І. За-харченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 5. Кавтиш О. П. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу підприємства [Електрон-ний ресурс] / О. П. Кавтиш, Н. П. Круш // Економічний вісник НТУУ «КПІ».  Режим доступу : http://economy. kpi.ua/uk/node/315. 6. Овєчкіна О. А. Огляд методів оцінки рівня інноваційного потенціалу економічних суб’єктів / О. А. Овєчкіна, К. В. Іва-нова // Економічний вісник Донбасу.  2007.  № 4. – С. 130–140. 7. Радзівіло І. В. Механізм формування інноваційного потенціалу промислового підприємства: струк- туризація та іденти-фікація елементів [Електронний ресурс] / І. В. Радзівіло // Електронне фахове видання «Ефективна економіка».  Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1295. 8. Родіонова І. В. Оцінка рівня та напрями підвищення інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості / І. В. Родіонова // Вісник Хмельницького національного університету. Екон. науки – 2012. – № 4(2). – С. 193–196. 9. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Стадник, М. А. Йохна.  Київ : Академвидав, 2006.  464 с. 10. Темненко С. М. Методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства / С. М. Темненко // Науково-технічний бюле-тень.  2012.  № 1(2).  С. 474–477. 11. Чабан ВГ. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка / В. Г. Чабан // Фінанси України, 2006.  № 5. – С. 142–148. 12. Шипуліна Ю. С. Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства / ЮС. Ши-пуліна // Механізм регулювання економіки.  2008.  № 3(1).  С. 58–63. 13. Шира ТБ. Підходи до статистичного оцінювання стану інноваційно-технологічного потенціалу підприємства / Т. Б. Шира // Статистика України.  2009.  № 1. – С. 14–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ