ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

І. Г. Яненкова, С. С. Позур, О. А. Катаєва

Анотація


У статті розглянуто особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження інновацій в національній промисловості. Досліджено динаміку індексу конкурентоспро-можності України серед країн світу. Проаналізовано інноваційну діяльність промислових підприємств за 2000–2015 рр. та фактори, які впливають на неї. Розглянуто фактори, які перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи та на-прями розв’язання проблеми активізації інноваційного розвитку підприємств

Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; розвиток; інноваційна активність; промислові підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України – Харків : Константа. – 2006. – 272 с. 2. Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації: Постанова Верховної Ради України за № 11244-V. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/en/2632-17/ 3. Iнновацiйнi країни свiту – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: www.bloomberg.com 4. Статистичні дані Державного комітету Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 5. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році. Статистичний збірник. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2016. – 289 с. 6. Бондаренко Н. М. Напрями підвищення інноваційної активності промислових підприємств // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково-практичної конференції. м. Донецьк, 25‒27 травня 2010 р. – До-нецьк, ДонНТУ, 2010. – 973 с. 7. Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»: Постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року N 2632-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2632-17 / 8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Постанова ВР № 922-VIII від 25.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page 9. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с. 10. Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ. – К. : Знання України, 2002. 11. Говоруха Ж. А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8(74). – С. 107–115. 12. Ковальчук С. В. Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України. – Економіст – науковий та громадсько-політичний журнал. – 2012. – №10(312). – С. 27–32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ