ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Т. А. Конєва, А. М. Кикла

Анотація


Стаття присвячена виявленню тенденцій у впровадженні та джерелах фінансуван-ня інновацій у секторі сільського господарства України.
У рамках поставлених завдань у роботі визначено сутність поняття «інновація», зокрема у сфері АПК, об’єкти інноваційної діяльності, в тому числі пов’язані з віднов-ленням та модернізацією основних засобів та нематеріальних активів сільськогоспо-дарського підприємства.
У статті проведено аналіз ступеню зношеності майна агарних підприємств, дина-міки обсягу їхніх капітальних вкладень, продуктивності праці, рентабельності та по-літики фінансування їхньої діяльності. Встановлено рівень інноваційного розвитку віт-чизняного сектору сільського господарства у порівнянні із розвинутими країнами світу.
Визначено напрямки підтримки інноваційної діяльності АПК України з боку держави, банківських та небанківських фінансових установ, переваги розвитку лізингу та сільсь-когосподарської кооперації.


Ключові слова


сільське господарство; інновація; нематеріальні активи; основні за-соби; фінансування; лізинг; кооперація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаман М. В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід./ Микола Васильович Гаман. – К. : Вікто-рія, 2009. – 311с. 2. Кириченко В. В. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 8. – С. 62–64. 3. Лаврук В. В. Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу / В. В. Лаврук // Ефе-ктивна економіка. – 2010. – № 5. – С. 22–25. 4. Янковська О. І. Особливості інновацій в сільському господарстві / О. І. Янковська // Економіка ХХІ століття: виклики та проблеми. – 2012. – № 4. – С. 30–33. 5. Гордійчук А. І. Інноваційний розвиток галузей сільського господарства та ефективність їх функціонування / А. І. Гор-дійчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – № 6. – С. 44–46. 6. Ізосімова Н. Конкурентоспроможність України після кризи: десять сходинок униз [Електронний ресурс] / Н. Ізосімова // Дзеркало тижня № 25, 2010. – Режим доступу:www.dt.ua/newspaper/articles/60610. 7. Васильківська К. Інвестиційна привабливість сільських територій / К. Васильківська // Вісник ЛНАУ; Економіка АПК. – 2009. – № 16(2). – С. 310–314. 8. Височан О. С. Наукові підходи до визначення понять «інновації» та «інноваційна діяльність» у сільському господарстві / О. С. Височан, Ю. В. Пікуш // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 2. – С. 101–104. 9. Мартинюк М. А. Інновації в сільському господарстві / М. А. Мартинюк, Т. М. Ратошнюк // Наука й економіка. – 2014. – № 2(34). – С. 94–98. 10. Про інноваційну діяльність: Закон України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. № 40-IV – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 11. Офіційний сайт ПАТ НАК «Украгролізинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukragroleasing.com.ua. 12. Гришова И. Ю. Анализ рынка птицеводства в контексте конкурентоспособности пищевой промышленности Украины / И. Ю. Гришова // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2014. – Вып. 3. – С. 53–60. 13. Офіційний сайт Державної служби статистики України (Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.org.ua. 14. Иванов В. А. Сущность, классификация инноваций и их специфика в аграрном секторе / В. А. Иванов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета – Сыктывкар, 2010.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.