ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Н. В. Міцкевич

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств, на-дано характеристику динаміці основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств України.

Ключові слова


інвестиції; нововведення; інновації; інноваційний розвиток; іннова-ційний процес; впровадження інновацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегия предприятия и стратегический менеджмент : учб. пособие / Ю. В. Соболев, В. Л. Дикань, А. Г. Тейнека, Л. А. Позднякова. – Харьков : ООО : «Олант», 2002. – 416 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 р. зі змін. і доп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 роки» № 1801 від 28.12.2001 р. зі змін. і доп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/.

Длугопольський О. Проблеми переорієнтації інвестиційних потоків в пріоритетні галузі індустрії / О. Длугопольський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 137–139.

Офіційні статистичні дані Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний збірник «Промисловість України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua/druk/katalog/prom/prom.zip.

Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств: пріоритети та важелі [Електронний ресурс] / І. Р. Крючкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 116–120. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / [Я. А. Жаліло, С. І. Архієреєв, Я. Б. Базилюк та ін.]. – К. : НІСД, 2006. – 119 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ