АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. В. Бурковська, А. А. Кушнарьова

Анотація


У статті розглянуто особливості та склад фінансових результатів, досліджено су-часний стан розвитку банківської системи. Здійснено аналіз основних статей доходів та витрат банківських установ України. Проаналізовано у динаміці зміну отриманих фінансових результатів банківської системи. Визначено найбільш прибуткові та збит-кові банківські установи. Зазначено необхідність забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності банківської системи України.

Ключові слова


фінансовий результат; доходи; витрати; прибуток; збиток; рен-табельність; банківська установа

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітичний огляд банківської системи України [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // – К. : Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf

Ганзюк С. М. Особливості функціонування проблемних банків в Україні / С. М. Ганзюк, А. В. Лінькова // Молодий вчений. – 2016. − № 8. – С. 11–14.

Зінченко О. А. Удосконалення підходів до визначення фінансових результатів комерційного банку та методики їх аналі-зу / О. А. Зінченко, Ю. Б. Кашубіна, Ю. О. Некряч // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної влас-ності. – 2013. – Вип. 1(1). – С. 280–283.

Карчева Г. Т. Оцінка ефективності розвитку банківської системи України та шляхи її підвищення / Г. Т. Карчева, О. О. Затварська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. − Суми: УАБС НБУ, 2004. − Т. 9. − C. 34–39.

Климова В. М. Шляхи підвищення прибутковості банків у кризових умовах / В. М. Климова, І. Є. Семенча // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Економіка». – Вип. 5/1, 2011. – С. 57–62.

Макаренко Ю. П. Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України / Ю. П. Макаренко, К. С. Мороховець // Інвестиції: практика та досвід. − 2016. − № 10. − С. 15-19.

Осташ С. В. Оцінка фінансових результатів діяльності банку та деякі аспекти його прибутковості / С. В. Осташ // Науко-вий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / ред. кол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Ужгород : УжНУ, 2013. – Вип. 3(40). – С. 230–237. – Бібліогр.: с. 237 (5 назв).

Офіційний сайт Журналу «Insurance TOP» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://forinsurer.com/rating-banks

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / НБУ – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Рішення Ради Національного банку України від 04 липня 2017 року № 29-рд – [Електронний ресурс] / Національний банк України // – К. : Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=51452711.

Сарахман О. Аналіз фінансових результатів банків України у посткризовий період / О. Сарахман, О. Скаско // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. − 2013. − № 20(1). − С. 212–218.


Пристатейна бібліографія ГОСТ