ІНСТРУМЕНТИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • С. М. Лушко Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

антикризове регулювання економіки, бюджетні доходи, бюджетні видатки, податки, податкові пільги, державні позики, державний борг

Анотація

У статті визначено сутність та зміст поняття державного антикризового регу-лювання. Обґрунтовано необхідність узгодження всіх складових економічної політики держави, у тому числі й фінансової. Описано ефект від застосування інструментів бю-джетно-податкової політики та проаналізовано їх використання в Україні з моменту виникнення політичної кризи дотепер.

Біографія автора

С. М. Лушко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

викладач кафедри фінансів і кредиту

Посилання

Белоусов М. С. Антикризисное регулирование макроэкономических систем: антициклический подход : автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / М. С. Белоусов. – Тамбов, 2007. – 20 с.

Олешко А. Генезис антикризового регулювання економіки України [Електронний ресурс] / А. Олешко // Ефективна економіка. – 2012. – № 7. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1253.

Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / [М. Я. Азаров та ін.] ; за ред. М. Я. Азарова. – К. : НДФІ, 2004. – 712 с.

Іфтемічук В. С. Економічний словник-довідник / В. С. Іфтемічук, М. В. Іфтемічук. – Чернівці : Прут, 1997. – 240 с.

Небава М. І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посібник для студ. екон. спец. / М. І. Небава ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 395 с.

Лук’яненко І. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики : монографія / І. Лук’яненко, М. Сидорович. – К. : НаУКМА, 2014. – 229 с.

Демчак Р. Подткові зміни у деталях: порівняльний аналіз за 2014–2016 роки [Електронний ресурс] / Р. Демчак. – Режим доступу : https://agropolit.com/blog/26-podatkovi-zmini-u-detalyah-porivnyalniy-analiz-za-2014-2016-roki.

Бюджетний кодекс України : станом на 14 травня 2017 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Закон України «Про державний бюджет України на 2014 рік» / Верховна Рада України. – Офіц. вид. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/719-18/page.

Закон України «Про державний бюджет України на 2015 рік» / Верховна Рада України. – Офіц. вид. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19/page.

Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік» / Верховна Рада України. – Офіц. вид. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19/page.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин