ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

Автор(и)

  • О. О. Ципліцька Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна
  • С. С. Сисан Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

фінансова стійкість підприємства, фінансовий стан, зовнішні чин-ники, внутрішні чинники, власний капітал, позиковий капітал

Анотація

У статті досліджуються фактори, що впливають на фінансову стійкість підприєм-ства. Виконано розрахунок найбільш інформативних та значущих аналітичних коефіці-єнтів, які відображають основні аспекти фінансової стійкості підприємства (на прик-ладі ПАТ «ЮГцемент»). Запропоновано заходи щодо удосконалення управління фінансо-вою стійкістю суб’єктів господарювання

Біографії авторів

О. О. Ципліцька, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. екон. наук, доцент

С. С. Сисан, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

магістрант, факультет економічних наук

Посилання

Башнянин Г. І. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення / Г. І. Башнянин, І. В. Лінтур // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 2 (02). – С. 98–101.

Данильчук І. В. Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення платоспроможності підприємств на сучасному етапі / І. В. Данильчук // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20 (1). – С. 58–63

Зазуляк Х. С. Фінансова стійкість підприємства та фактори, що впливають на неї [Електронний ресурс] / Х. С. Зазуляк // Студентський науковий вісник «Керівник. ІНФО». – 2014. – Режим доступу : http://kerivnyk.info/2014/04/zazulyak.html.

Патута О. С. Вплив структури капіталу на фінансову стійкість підприємства / О. С. Патута, К. Є. Пришко // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 323–327

Публічне акціонерне товариство «ЮГцемент» [Електронний ресурс] // Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). – Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/participant/00293031.

Рябенко Г. М. Шляхи покращення фінансового стану підприємства / Г. М. Рябенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 105–108.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин