ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

О. О. Ципліцька, С. С. Сисан

Анотація


У статті досліджуються фактори, що впливають на фінансову стійкість підприєм-ства. Виконано розрахунок найбільш інформативних та значущих аналітичних коефіці-єнтів, які відображають основні аспекти фінансової стійкості підприємства (на прик-ладі ПАТ «ЮГцемент»). Запропоновано заходи щодо удосконалення управління фінансо-вою стійкістю суб’єктів господарювання

Ключові слова


фінансова стійкість підприємства; фінансовий стан; зовнішні чин-ники; внутрішні чинники; власний капітал; позиковий капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Башнянин Г. І. Фінансова стійкість суб’єктів господарювання та шляхи її покращення / Г. І. Башнянин, І. В. Лінтур // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 2 (02). – С. 98–101.

Данильчук І. В. Рефінансування дебіторської заборгованості як засіб підвищення платоспроможності підприємств на сучасному етапі / І. В. Данильчук // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20 (1). – С. 58–63

Зазуляк Х. С. Фінансова стійкість підприємства та фактори, що впливають на неї [Електронний ресурс] / Х. С. Зазуляк // Студентський науковий вісник «Керівник. ІНФО». – 2014. – Режим доступу : http://kerivnyk.info/2014/04/zazulyak.html.

Патута О. С. Вплив структури капіталу на фінансову стійкість підприємства / О. С. Патута, К. Є. Пришко // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 323–327

Публічне акціонерне товариство «ЮГцемент» [Електронний ресурс] // Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). – Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/participant/00293031.

Рябенко Г. М. Шляхи покращення фінансового стану підприємства / Г. М. Рябенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 105–108.


Пристатейна бібліографія ГОСТ