ВЕБ-САЙТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Автор(и)

  • В. В. Бєлікова Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

веб-сайт, нематеріальний актив, домен, хостинг, програмний ком-плекс, мережа Інтернет

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних положень й розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку веб-сайту як нематеріального активу та ви-трат на його створення, просування та утримання. У зв’язку із недосконалістю нор-мативно-правової та методологічної бази обліку наведено рекомендації стосовно ви-знання веб-сайту як об’єкту обліку та обґрунтовано, що запропонована методика облі-ку процесу створення веб-сайту повинна бути удосконалена з урахуванням таких фак-торів: спосіб створення, етапи здійснення цього процесу, ідентифікація облікових про-цедур. Проведене дослідження дало можливість сформулювати критерії визнання веб-сайту нематеріальним активом для вдосконалення методики обліку процесу створен-ня веб-сайту та обліку витрат на його просування та експлуатацію.

Біографія автора

В. В. Бєлікова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ст. викладач кафедри обліку і аудиту

Посилання

Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу: Наказ, Поря-док Держкомінформ України, Держкомзв’язку від 25.11.2002 № 327/225. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1021-02.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України; від 15.12.1993 № 3689-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

Податковий кодекс України. Кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР. [Електроннийресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.

Тлумачення ПКТ 32. Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті IASB; Міжнародний документ від 01.01.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_030.

М(С)БО 38 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_050

Веб-сайт: обліковуємо правильно / Головбух № 18 (1025). Травень 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.golovbukh.ua/article/5959-qqq-16-m11-24-11-2016-veb-sayt-oblkovumo-pravilno?ustp=W.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік і аудит