ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Л. Б. Прокопович
  • А. В. Шинкаренко магістр кафедри обліку та економічного аналізу, Україна
  • Н. О. Шевчук Національний університет кораблебудування, Україна

Ключові слова:

витрати, адміністративні витрати, центри відповідальності, управлінська звітність, облікові регістри, делегування повноважень

Анотація

Певну складність має організація обліку адміністративних витрат, особливо при зростанні частки делегування відповідальності за управлінські рішення та витрати. Зараз відсутній єдиній підхід щодо обліку адміністративних витрат в умовах децент-ралізованої системи управління підприємством, наприклад, підчас застосування систе-ми центрів відповідальності. З метою удосконалення обліку адміністративних витрат в умовах використання концепції центрів відповідальності запропонована блок-схема формування відомості адміністративних витрат за центром відповідальності. Розро-блені форми двох аналітичних регістрів для обліку витрат: картки делегування адміні-стративних витрат, відомості витрат за центром відповідальності. Запропонована трьох групова структура адміністративних витрат у відомості витрат за центром відповідальності.

Біографії авторів

Л. Б. Прокопович

канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та економічного аналізу

Н. О. Шевчук, Національний університет кораблебудування

магістр кафедри обліку та економічного аналізу

Посилання

Безверхий К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : моног-рафія / К. В. Безверхий. – К. : Центр уч. літ-ри, 2013. – 275 c.

Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф. Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 1(22). – С. 11–18.

Васка В. М. Значення внутрішнього контролю для забезпечення ефективності управління адміністративними витратами підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / В. М. Васка, О. І. Опольський. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/10_97613.doc.htm.

Витрати підприємства, їх значення та вплив на ефективність роботи підприємства / Л. Д. Фізлова, В. О. Харченко // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 252. – С. 101–105.

Мельничук О. П. Економічна сутність та методологічні аспекти виробничих витрат на підприємствах, що надають пос-луги з постачання готових страв / О. П. Мельничук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 15. – С. 149–152.

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Нагірська К. Є. Наукова концепція управлінської звітності : системний підхід до побудов та розвитку / К. Є. Нагірська // Збірник наукових праць ВНАУ: Серія економічні науки. – № 1 (56). – 2012. – С. 78–86.

Шиманська А. А. Організаційно-методичні підходи до класифікації витрат підприємства / А. А. Шиманська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип.8 частина 4. – С. 215–219.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.12.99 N318, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z0027-00.

Ромашко О.М. Оцінка та облік витрат за міжнародними стандартами звітності [Електронний ресурс] / О. М. Ромашко. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92419/27-Romashko.pdf?sequence=1.

Чебан Ю. Особливості обліку та контролю адміністративних витрат : теоретичні аспекти та напрямки удосконалення / Ю. Чебан // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія : Економічні науки. – Випуск 36. Частина 2. Том 2. – 2015. – С. 71–76

Череп А. В. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах / А. В. Череп // Економіка та держа-ва. – 2006. – № 5. – С. 50–52.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік і аудит