МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ В РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА

Л. С. Мельничук, А. М. Гладун

Анотація


У статті розглянуто сутність маркетингу інновацій та його місце в управлінні підприємством. Проаналізовано концепції інноваційної діяльності та їх особливості. Охарактеризована структура можливостей інноваційного маркетингу на підприємстві.

Ключові слова


виробничі можливості; інновації; концепція маркетингу; маркетинг; нова продукція; науково-технічна революція

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга : моногр. / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк : ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – С. 147

Білозубенко В. С. Інноваційна активність і національна інноваційна система / В. С. Білозубенко // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. / Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства. – 2009. – Т. 2. – Вип. 28. – С. 332–340.

Ілляшенко Н. С. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу / Н. С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – С. 42–49.

Ілляшенко Н. С. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу / Н. С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – С. 42–49.

Калинич Г. И. Информатика менеджмента за рубежом. – К., 2008;

Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика : навч. посібник / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 1999. – С. 124

Кокурин Д. Инновационная деятельность как форма труда и развития бизнеса / Д. Кокурин // Человек и труд. – 2001. – № 2. – С. 60–67.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 504

Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : монографія / за ред. д. е. н. проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 615

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=40-15.

Тимов А. Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб., 2001. 12. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2002. – С. 400.


Пристатейна бібліографія ГОСТ