МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ В РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Л. С. Мельничук Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • А. М. Гладун Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

виробничі можливості, інновації, концепція маркетингу, маркетинг, нова продукція, науково-технічна революція

Анотація

У статті розглянуто сутність маркетингу інновацій та його місце в управлінні підприємством. Проаналізовано концепції інноваційної діяльності та їх особливості. Охарактеризована структура можливостей інноваційного маркетингу на підприємстві.

Біографії авторів

Л. С. Мельничук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджмента

А. М. Гладун, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

студентка V курсу факультету економічних наук

Посилання

Балабанова Л. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга : моногр. / Л. В. Балабанова, А. В. Кривенко. – Донецк : ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2004. – С. 147

Білозубенко В. С. Інноваційна активність і національна інноваційна система / В. С. Білозубенко // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. / Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства. – 2009. – Т. 2. – Вип. 28. – С. 332–340.

Ілляшенко Н. С. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу / Н. С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – С. 42–49.

Ілляшенко Н. С. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу / Н. С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – С. 42–49.

Калинич Г. И. Информатика менеджмента за рубежом. – К., 2008;

Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика : навч. посібник / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 1999. – С. 124

Кокурин Д. Инновационная деятельность как форма труда и развития бизнеса / Д. Кокурин // Человек и труд. – 2001. – № 2. – С. 60–67.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 504

Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : монографія / за ред. д. е. н. проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 615

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=40-15.

Тимов А. Б. Маркетинг и управление инновациями. – СПб., 2001. 12. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2002. – С. 400.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Галузева та регіональна економіка