ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Автор(и)

  • О. В. Лазарєва Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

оптимізація сільськогосподарського землекористування, критерій оптимальності, модель оптимізації землекористування, математична постановка задачі, максимізуючи критерії, мінімізуючи критерії, земельні ресурси

Анотація

Проаналізовані підходи до висвітлення проблеми оптимізації землекористування. Розкрито поняття «оптимізація землекористування». Доведено, що найоптимальнішим результатом розв’язку задач оптимізації землекористування є збільшення об’єму валової продукції при економії поточних витрат та підвищенні родючості ґрунтів. Представлена економіко-математична модель оптимізації землекористування в регіоні. Зроблено висновок, що теоретичні положення оптимізації сільськогосподарського землекористування слід розглядати через призму структури земельних угідь, структури посівних площ з урахуванням збереження і відтворення родючості ґрунтів.

Біографія автора

О. В. Лазарєва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами

Посилання

Дорош Й. М. Теоретико-методологічні основи розвитку земельних відносин в Україні / Й. М. Дорош. – К. : ВІПОЛ. – 2011– 284 с.

Бутенко Є. В. Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні / Є. В. Бутенко, В. В. Касянчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1–2. – 2016. – С. 92–100.

Канаш О. П. Підходи до визначення особливо цінних грунтів як один із важливих чинників оптимізації використання земель / О. П. Канаш // Землеустрій і кадастр: науково-виробничий журнал. – 2008. – № 2. – С. 37–38.

Гуцуляк Г. Д. Методологічні та методичні засади оптимізації природокористування і землекористування / Г. Д. Гуцуляк, Ю. Г. Гуцуляк // Збалансоване природокористування. – № 2. – 2016. – С. 118–123.

Беспалько Р. І. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р. І. Беспалько, С. Ю. Хрищук // Вісн. Нац. ун-ту вод. госп. та природокористування. – 2012. – № 4. – С. 224–230.

Сохнич А. Я. Методологічні засади оптимізації землекористування / А. Я. Сохнич, М. В. Смолярчук, О. А. Сохнич // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середо-вища. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – С. 503–511.

Осипчук С. О. Еколого-економічна модель сталого розвитку землекористування України на середньострокову перспективу / С. О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 1. – С. 45–61.

Смолярчук М. В. Оптимізація землекористування в розвитку периферійних територій [Електронний ресурс] / М. В. Смолярчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 6. – С. 400–404. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

Катан Л. І. Економіко-математичне моделювання збалансованого використання сільськогосподарських угідь в контексті концепції сталого розвитку підприємств аграрної сфери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika.

Кравченко В. М. Теоретико-методологічні засади моделювання сільськогосподарського виробництва // В.М. Кравченко / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 166. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – С. 216–224.

Третяк А. М., Другак В. М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування. – К. : ЦЗРУ, 2003 – 337 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Природокористування та проблеми АПК