ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О. В. Лазарєва

Анотація


Проаналізовані підходи до висвітлення проблеми оптимізації землекористування. Розкрито поняття «оптимізація землекористування». Доведено, що найоптимальнішим результатом розв’язку задач оптимізації землекористування є збільшення об’єму валової продукції при економії поточних витрат та підвищенні родючості ґрунтів. Представлена економіко-математична модель оптимізації землекористування в регіоні. Зроблено висновок, що теоретичні положення оптимізації сільськогосподарського землекористування слід розглядати через призму структури земельних угідь, структури посівних площ з урахуванням збереження і відтворення родючості ґрунтів.

Ключові слова


оптимізація сільськогосподарського землекористування; критерій оптимальності; модель оптимізації землекористування; математична постановка задачі; максимізуючи критерії; мінімізуючи критерії; земельні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорош Й. М. Теоретико-методологічні основи розвитку земельних відносин в Україні / Й. М. Дорош. – К. : ВІПОЛ. – 2011– 284 с.

Бутенко Є. В. Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні / Є. В. Бутенко, В. В. Касянчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – № 1–2. – 2016. – С. 92–100.

Канаш О. П. Підходи до визначення особливо цінних грунтів як один із важливих чинників оптимізації використання земель / О. П. Канаш // Землеустрій і кадастр: науково-виробничий журнал. – 2008. – № 2. – С. 37–38.

Гуцуляк Г. Д. Методологічні та методичні засади оптимізації природокористування і землекористування / Г. Д. Гуцуляк, Ю. Г. Гуцуляк // Збалансоване природокористування. – № 2. – 2016. – С. 118–123.

Беспалько Р. І. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р. І. Беспалько, С. Ю. Хрищук // Вісн. Нац. ун-ту вод. госп. та природокористування. – 2012. – № 4. – С. 224–230.

Сохнич А. Я. Методологічні засади оптимізації землекористування / А. Я. Сохнич, М. В. Смолярчук, О. А. Сохнич // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середо-вища. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – С. 503–511.

Осипчук С. О. Еколого-економічна модель сталого розвитку землекористування України на середньострокову перспективу / С. О. Осипчук // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 1. – С. 45–61.

Смолярчук М. В. Оптимізація землекористування в розвитку периферійних територій [Електронний ресурс] / М. В. Смолярчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 6. – С. 400–404. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/.

Катан Л. І. Економіко-математичне моделювання збалансованого використання сільськогосподарських угідь в контексті концепції сталого розвитку підприємств аграрної сфери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika.

Кравченко В. М. Теоретико-методологічні засади моделювання сільськогосподарського виробництва // В.М. Кравченко / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 166. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – С. 216–224.

Третяк А. М., Другак В. М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування. – К. : ЦЗРУ, 2003 – 337 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ