СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ

Автор(и)

  • І. В. Вороненко
  • Р. М. Басараб Університет Біоресурсів і Природокористування України, Ukraine

Ключові слова:

інформаційний простір, кіберпростір, кібербезпека, державне регу-лювання, інформаційне суспільство

Анотація

В роботі здійснено аналітичний огляд міжнародних документів та положень, що за-ймають вагоме місце в історії формування інформаційного простору. Представлений аналіз ключових нормативно-правових норм у даній сфері, що дозволить оцінити відпо-відність нормативно-правового забезпечення щодо регулювання інформаційного прос-тору України вимогам міжнародного законодавства. Авторами визначено сутність ін-формаційного простору, основні його складові та їх функціонал.

Біографії авторів

І. В. Вороненко

канд. екон. наук, старший науковий співробітник

Р. М. Басараб, Університет Біоресурсів і Природокористування України

канд. техн. наук

Посилання

Інформаційний простір: філософські аспекти формування поняття / М. Яковенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – N692:Філософські науки . – С. 22-27.

Фурашев В.М. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека таінформаційна безпека: сутість, ви-значення, відмінності // «Інформація і право». – 2012. – N692:Філософські науки . – С. 162-175.

Колодюк О.В. Національні стратегії інформаційного суспільства: необхідність, переваги та стан щодо за-провадження в Україні / О.В. Колодюк // Сайт «Информационное общество». – Режим доступу : http://www.isu.org.ua/viewarticale/publications/117?new_lang=u.

Гавловський В. Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах (організа- ційно-правовий аспект) / В. Гавловський // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2000. – С. 50–53.

Schmidtke O. Berlin in the Net: Prospects for Cyberdemocracy From Above and From Below / O. Schmidtke ; in R. Tsagarousianou D. Tambini & C. Brya (Eds.), Cyberdemocracy: Technology, Cities and Civic Networks. – London : Routledge, 1998. – P. 60–83.

Манжай О. В. Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності / О. В. Манжай // Право і Безпека. – 2009. – № 4. – С. 215-219. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2009_4_50.

Recommendations to the European Council. Europe and the global information society [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/w3c%5Cbange.htm#chap

European Commission (1997) Cohesion and the Information Society (COM (97) 7/3), Brussels: European Commission.

Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 / Presidency Conclusions // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm.

Okinawa Charter on Global Information Societ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2000/documents/charter.html

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех». Стратегический план (2008-2013 гг.), принят Исполнитель-ным советом ЮНЕСКО на его 180-й сессии (30 сентября – 17 октября 2008 г.). [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.ifap.ru/ofdocs/unesco/sp813.pdf.

Юрченко О. А. Реалізація програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх в Україні» / О. А. Юрченко // Бібліоте-кознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 3. – С. 66-71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_3_13.

Офіційний сайт організації «Міжнародний союз електрозв’язку» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx

Лістинг профілів держав-членів Міжнародного союзу електрозв’язку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Country_Profiles.aspx.

Офіційний сайт «Computer Emergency Response Team of Ukraine» // [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: http://cert.gov.ua/

Global Cybersecurity Index. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx

Бутузов В.М., Гавловський В.Д., Довгань О.Д., Марущак А.І., Мельник С.В., Скулиш Є.Д., Тихомиров О.О., Тітуніна К.В., Шеломенцев В.П., Юрченко О.М. Словник термінів з кібербезпеки / За заг. ред. Копана О.В., Скулиша Є.Д. – К. : ВБ «Аванпост-Прим», 2012. –214 с.

Вепрінцев В.В. Операції інформаційно-психологічної війни: короткий енциклопедичний словник-довідник. / В. В. Вепрінцев, А. В. Манойпо, А. І. Петренко, Д. Б. Фролов. С. 268.

Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посібник. . – К.: КНЕУ, 2002. – 560 с.

Фармакоекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів /Л.В. Яковлєва, Н.В.Бездітко, О.О. Герасимо-ва та ін. / За ред. Л.В. Яковлєвої. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 208с.

Шийка Я.В. Технічна електроніка в телекомунікаціях: навч. посіб. для студ. спец. 6.050903 «Телекомуніка-ції» Ін-ту телекомунікацій, радіоелектрон. та електрон. техніки / Я. В. Шийка, О. М. Яремко, С. С. Думич // М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». Л. : [б. в.], 2011. –146 с.

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 №537-16 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні», схвалена від 15.05.2013 № 386-р // Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/386-2013-%D1%80

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми економічної теорії