Промислово-фінансові групи: Україна та зарубіжжя

Iryna Georgiyivna Ianenkova, Oleksiy Oleksandrovych Poletaev

Анотація


Метою статті є визначення причин гальмування розвитку промислово-фінансових груп в Україні як форми взаємодії фінансових і промислових організацій та розробка рекомендацій стосовно її розвитку на основі аналізу зарубіжного досвіду. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: порівняння (для розгляду ефективності функціонування ПФГ в Україні та інших країнах, досвіду різних країн у питаннях законодавчого забезпечення та підтримки ПФГ), аналізу (для з’ясування умов та законодавчого забезпечення функціонування ПФГ), синтезу (для вироблення рекомендацій щодо використання зарубіжного досвіду у сфері діяльності ПФГ). Обґрунтовано потребу розробки змін до чинного законодавства про промислово-фінансові групи, які б дозволили встановити державні гарантії діяльності, податкові пільги, спростити громіздкий і складний порядок формування ПФГ тощо. Виявлено можливості для запровадження у практику в Україні позитивного зарубіжного досвіду в галузі функціонування ПФГ. Отримані результати дослідження можуть бути використані в роботі з удосконалення законодавства про ПФГ в Україні та з питань взаємодії державних органів влади національного й регіонального рівнів і ПФГ.

Ключові слова


промислово-фінансові групи; перспективи; банки; зарубіжний досвід; фінанси; розвиток; інвестиції

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Zakon Ukrayiny «Pro promyslovo-finansovi hrupy v Ukrayini» vid 21.11.1995 r. № 437/95 // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. –1996. –№ 23. –st.88. [The Law of Ukraine "On the industrial and financial groups in Ukraine"].

Kostyuk A. IFG na rynke korporatyvnoho kontrolya y ynvestytsyy v Ukrayne/ A. Kostyuk, E. Kostyuk, K. Chernyshov // Problemy teoryy y praktyky upravlenyya. –2005. – №2. –P. 81–89; –№3. –P.100–107. [IFG in the market for corporate control and investment in Ukraine / A. Kostyuk, A. Kostiuk, K. Chernyshov // Problems of theory and practice of management. -2005. - №2. -P. 81-89; -№3. -P.100-107].

Kuzʹmin O.YE. Problemy finansovo-kredytnoho rehulyuvannya innovatsiynoho rozvytku vyrobnycho-hospodarsʹkykh struktur: Monohrafiya / O.YE.Kuzʹmin, I.V.Alyeksyeyev, M.K. Kolisnyk ta in. . – Lʹviv: Vydavnytstvo Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika», 2007. – 152 s. [Problems of financial and credit management innovation of industrial and economic structures: Monograph / O.Ye.Kuzmin, I.V.Alyeksyeyev, MK Kolesnik et al. . - Lviv: Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic" 2007 - 152 p.]

Stozhok O.Z. Finansovo-promyslovi hrupy v Ukrayini ta orhanizatsiyni mekhanizmy yikh udoskonalennya [Elektronnyy resurs] / O.Z. Stozhok // Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – 2009. – № 1 (47). – S.205-207. [Financial-industrial groups in Ukraine and institutional mechanisms for their improvement [electronic resource] / OZ Stozhok // Herald Zhytomyr State Technological University. Economics. - 2009. - № 1 (47). - P.205-207]

Shapovalov O.V. Internatsionalizatsiya svitovoyi ekonomiky cherez stvorennya transnatsionalʹnykh finansovo-promyslovykh hrup [The internationalization of the world economy through the creation of transnational financial and industrial groups: Author. Thesis. candidate. Econ. sciences specials. 08.00.02 "World Economy and International Economic Relations"] : avtoref. dys. kand. ekon. nauk: spets. 08.00.02 „Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny” / O.V. Shapovalov. – Donetsʹk, 2008. – 20 s. – available online at: http://librar.org.ua/sections_load.php?s =business_economic_science&id=1967&start=1.

Alyeksyeyev I.V., Kolisnyk M.K., Moroz A.S. Upravlinnya resursnym zabezpechennyam promyslovo-finansovykh hrup: Monohrafiya. – Lʹviv: Vydavnytstvo Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika», 2007. – 132s. [Management resourced industrial and financial groups Monograph. - Lviv: Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic" 2007 – 132p].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.1995 р. № 437/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 23. – ст. 88.

Костюк А. ФПГ на рынке корпоративного контроля и инвестиций в Украине / А. Костюк, Е. Костюк, К. Чернышов // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 2. – С. 81–89; – № 3. – С. 100–107.

Кузьмін О. Є. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур : монографія / [О. Є. Кузьмін, І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с.

Стожок О. З. Фінансово-промислові групи в Україні та організаційні механізми їх удосконалення [Електронний ресурс] / О. З. Стожок // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1 (47). – С. 205–207.

Шаповалов О. В. Інтернаціоналізація світової економіки через створення транснаціональних фінансово-промислових груп [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / О. В. Шаповалов. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Режим доступу : http://librar.org.ua/sections_load.php?s =business_economic_science&id= 1967&start=1.

Алєксєєв І. В. Управління ресурсним забезпеченням промислово-фінансових груп : монографія / І. В. Алексєєв, М. К. Колесник, А. С. Мороз. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 132 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.