Особливості організації обліку поточних біологічних активів тваринництва, стан і перспективи розвитку

Zoryana Petrivna Myronchuk, Ruslana Petrivna Andrushko, Olga Volodymyrivna Lysa

Анотація


Метою статті є обґрунтування теоретичних і методологічних засад та прикладних аспектів організації обліку поточних біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтування і розкриття обліково-аналітичної сутності поточних біологічних активів здійснено методами індукції і дедукції, аналізу та синтезу. Використання системного методу дозволило визначити основні класифікаційні ознаки і здійснити загальну обліково-економічну класифікацію біологічних активів. Проведене дослідження дало змогу виявити перспективні механізми, спрямовані на підвищення достовірності, оперативності та аналітичності обліку поточних біологічних активів для організації ефективного документообігу в частині документального оформлення операцій з біологічними активами тваринництва та підтвердження їхньої справедливої вартості і запровадження в практику в сільськогосподарських підприємствах. Практична цінність роботи полягає в поданні конкретних рекомендацій та пропозицій щодо покращення організації обліку і контролю поточних біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах.

Ключові слова


облік; поточні біологічні активи тваринництва; первинні документи; первісна оцінка; справедлива вартість

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Zhuk V.M. Novі metodologіchnі ambush oblіku sіlskogospodarskoї dіyalnostі that problem practical zastosuvannya P (C) BW 30 "Bіologіchnі active" / Oblіk i fіnansi AIC. - 2006. - № 6. - S.34-42.

Perevoznik N.V. Bіologіchnі actyvy yak oblіkovo-analіtichna ta ekonomichna kategorіya / N.V. Perevoznik // Formuvannya rinkovih vіdnosin in Ukraїnі. - 2007. - № 6 (73). - S. 115-118.

Mikhailov M.G. Buhgaltersky fіnansovy oblіk in sіlskogopodarskih pіdpriєmstvah: Navch.posіbnik / M.G. Mikhailov, M.І. Telegun, A.M. Kadatska, O.O. Baranіk. - Kyiv: Center uchbovoї lіteraturi, 2008 - 472 p.

Oblіk sіlskogospodarskoї dіyalnostі: Navch. posіbnik / [Y.Y. Luzan, V.M. Zhuk, V.M. Gavriliouk ta іn.]; for Ed. Zhuk V.M. – Kyiv, 2007.- 368 p.

Polozhennya (standarty) buhgalterskogo oblіku 30 "Bіologіchnі activy" // Oblіk i fіnansi AIC. - 2006. - № 6. - P. 4-8.

Fіnansovy ta upravlіnsky oblіk na sіlskogospodarskih pіdpriyemstvah: pіdruchnik / [M. F. Ogіychuk, V.Y. Plaksіyenko, M. I. Belenkova ta іn.; for Ed. prof. M.G. Ogіychuka]. - K., 2010. - 1056.

Kuzmovich P. Ponyattya bіologіchnih aktivіv that їh klasifіkatsіya. / P. Kuzmovich // Oblіk i fіnansi APK // №4. - 2010 - S. 32-37.

Kuzmovich P.M. Aktualnі supply oblіku bіologіchnih aktivіv in rіznih lіteraturnih dzherel / P. M. Kuzmovich // News ZHDTU. - 2010. - № 2 (52) - S. 130-135.

Metodichnі rekomendatsії s planuvannya, oblіku i kalkulyuvannya sobіvartostі produktsії (robіt, poslug) sіlskogospodarskih pіdpriєmstv, SHUTTER. Mandate mіnіsterstva Agrarian polіtiki Ukrainy od 18.05.2001 p. Number 132 // www.nau.kiev.ua.

Metodichnі rekomendatsіy schodo zastosuvannya spetsіalіzovanih forms Pervin dokumentіv s oblіku dovgostrokovih that Flow bіologіchnih aktivіv, zatverdzhenі Mandate Mіnіsterstva Agrarian polіtiki Ukrainy od 21.02.2008 p. №73. www.nau.kiev.ua.

Metodichnі rekomendatsії s buhgalterskogo oblіku bіologіchnih aktivіv, zatverdzhenі nakazom Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy vid 29.12.2006 p. #1315

Metodichnі rekomendatsії schodo zastosuvannya regіstrіv journal-ordernoyi formy oblіku dlya sіlskogospodarskih pіdpriyemstv vid roku 2009 4 chervnya №390 [Electronic resource]. - Mode of access: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=98&ArtID=876.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жук В. М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи» / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 6. – С. 34–42.

Перевозник Н. В. Біологічні активи як обліково-аналітична та економічна категорія / Н. В. Перевозник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6 (73). – С. 115–118.

Михайлов М. Г. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогоподарських підприємствах : навч. посібник / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Кадацька, О. О. Баранік. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.

Облік сільськогосподарської діяльності : навч. посібник / [Ю. Я. Лузан, В. М. Жук, В. М. Гаврилюк та ін.] ; за ред. Жука В. М. – К. : Вид-тво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 368 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 6. – С. 4–8.

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник / [М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін.] ; за ред. проф. М. Г. Огійчука. – [6-те вид. перероб. і допов.]. – К. : Алеута, 2010. – 1056 с.

Кузьмович П. М. Поняття біологічних активів та їх класифікація / П. М. Кузьмович // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 32–37.

Кузьмович П. М. Актуальні питання обліку біологічних активів в різних літературних джерелах / П. М Кузьмович // ВІСНИК ЖДТУ. – 2010. – № 2 (52) – С. 130–135.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затв. наказом міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // www.nau.kiev.ua.

Методичні рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.02.2008 р. №73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315.

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств від 4 червня 2009 року №390 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=98&ArtID=876.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.