Стимулювання диверсифікації сільської економіки як стратегічний напрям сільського розвитку

Iryna Vasylivna Shcherbata, Nadiya Ivanivna Vasylenka

Анотація


Мета статті полягає в тому, щоб на основі результатів існуючих теоретичних концепцій та проведених емпіричних досліджень сформувати механізм управління й стимулювання розвитку самостійної зайнятості населення сільських територій. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: абстрактно-логічний (для систематизації і теоретичного узагальнення наукового бачення формування стратегії сільського розвитку), метод побудови дерева цілей (для виявлення сукупності цілей сільського розвитку та представлення їх у вигляді ієрархії), синтезу (для вироблення рекомендацій щодо взаємодії регіональних органів управління зі суб’єктами господарювання). Обґрунтовано доцільність диверсифікації сільської економіки на основі передислокації наявних ресурсів у нові види сільськогосподарської та несільськогосподарської діяльності на селі. Це сприяє створенню можливостей для кращого використання людського капіталу, збільшення прибутків підприємств і домогосподарств, підвищення рівня життя селян, виступає мультиплікатором нових робочих місць. Визначено основні складові стратегії розвитку та механізму регулювання самостійної зайнятості сільського населення, які забезпечать належний рівень доходів як основи для створення якісних умов життя селян. Сфери застосування праці, види трудової діяльності повинні базуватися на наявному терито-ріальному ресурсному потенціалі. Проведене дослідження дало змогу визначити основні складові стратегії розвитку та механізму регулювання самостійної зайнятості сільського населення, які забезпечать належний рівень доходів як основи для створення якісних умов життя селян. Отримані результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності місцевих органів влади.

Ключові слова


стратегія; сільська територія; соціально-економічний розвиток; диверсифікація; самостійна зайнятість

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Dmytriv-Zvrudenko, V.V. (2012), Cocialna vidpovidalnict biznes-ctruktur na rynku praci Ukrainy [Social Responsibility businesses in the labor market of Ukraine], Ekonomika i derzava, no. 6, pp. 48-50.

Kosodiy R.P. (2009), Problemy silskogo rozvytku v umovah globalizacii [Problems of Rural Development in the context of globalization], Ekonomika APK, no. 4, pp. 132-140.

Malik, M.J., Kontseptualni zasady rozvytku silskogo rozvytku [Conceptual framework of rural development], [Electronic resource], Mode of access: http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/156.pdf.

Mikovda, V.P. (1996), Regionalni mexanizmy stymulyvannya samostiynoi zaynyatosti [Regional Incentives for self employment], Regionalna ekonomika, no. 1-2, pp. 104-114.

Prokopa, I.V. (2005), Sotsialni aspekty rozvytku silskyg terytoriy [Social aspects of rural development],Ekonomika APK, no. 11, pp. 47-50.

Shevchuk, L.T. (2008), Stymulyvannya regionalnogo rozvytku Zakarpatckoi oblasti [Promoting of regional development of Transcarpathian Oblast], Lviv: Instytut regionalnyx doslidzen NAN Ukrainy, 187p.

Sadova, U.Y. (2005), Sotsialna polityka v Ukrainy: regionalni doslidzennya I perspektyvy rozvytku [Social Policy in Ukraine : regional research and development prospects : monograph ], Lviv: Instytut regionalnyx doslidzen NAN Ukrainy, 408p.

Study on Employment in Rural Areas [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ruralemployment/sera_report. pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дмитрів-Звруденко В. В. Соціальна відповідальність бізнес-структур на ринку праці України / В. В. Дмитрів-Звруденко // Економіка і держава. – 2012. – № 6. – С. 48–50.

Косодій Р. П. Проблеми сільського розвитку в умовах глобалізації / Р. П. Косодій // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 132–140.

Малік М. Й. Концептуальні засади розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / М. Й. Малік, В. А. Пулім. – Режим доступу : http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/156.pdf.

Міковда В. П. Регіональні механізми стимулювання самостійної зайнятості / В. П. Міковда, М. І. Пітюлич // Регіональна економіка. – 1996. – № 1-2. – С. 104–114.

Прокопа І. В. Соціальні аспекти розвитку сільських територій / І. В. Прокопа // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 47–50.

Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області : [монографія] / [за ред. Л. Т. Шевчук]. – Львів, 2008. – 187 с.

Садова У. Я. Соціальна політика в Україні : регіональні дослідження і перспективи розвитку : [монографія] / У. Я. Садова. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – 408 с.

Study on Employment in Rural Areas [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/agriculture/ publi/reports/ruralemployment/sera_report. pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.