Інституційні проблеми розбудови ринкової економічної моделі в Україні

Tetyana Mykhaylivna Fertikova

Анотація


Мета статті полягає у виявленні причин інституційного характеру, що перешкоджають економічному розвитку країни, а також визначенні можливостей подальшої розбудови в Україні ринкової економічної моделі. У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи, як порівняння (для визначення сутності категорії «institution»), аналіз і синтез (для виявлення причин формування неефективного інституційного середовища в Україні, у тому числі на прикладі процесу приватизації), абстрагування (для визначення факторів формування ефективних інституцій). Визначено інституційні особливості формування ринкової економічної моделі в Україні, причини низької якості ключових ринкових інституцій, у першу чергу приватної власності. Обґрунтовано необхідність удосконалення державою інституційного середовища задля забезпечення економічного розвитку України. Виявлено, що одним із найважливіших напрямів забезпечення розвитку вітчизняної економіки є підвищення ефективності ринкових інституцій шляхом належного їх правового забезпечення, а також зміни стереотипів поведінки економічних агентів, що є несумісними з ринковими цінностям. Отримані результати дослідження може бути використано під час здійснення державою  реформування інституційного середовища економіки України.

Ключові слова


інституції; ринкова економіка; ефективність; приватна власність

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Veblen T. Teoriia prazdnoho klassa [The theory of leisure class] / Veblen T., Moscow, Progress, 367 p., available online at: http://socioline.ru/pages/t-veblen-teoriya-prazdnogo-klassa

Gedikova N.P. (2012), Rysy ta harakter mentalitetu ukraintsiv, yak vyznachalniy chynnyk protsessu sotsio-kulturnoi transformatsii suchasnoi Ukrainy [Features and character of mentality of Ukrainians as a determining factor in the process of socio-cultural transformation of modern Ukraine], Politologichni zapysky, no. 5, available online at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_5_8.pdf

Demenchev V.V. (2008), Struktura economichnoi vlady i povedinka vlasnyka pidpryemstva [The structure of economic power and behavior of enterprise’s owner], Ekonomichna teoriia, no.2, p.22-37, available online at: http://ief.org.ua/Arjiv_ET/Dement208.pdf

Inshakov O., Frolov D. (2010), Evoliutsionnaya perspektiva economicheskoho institutsionalizma [Evolutionary perspective of economic institutionalizm], Voprosy ekonomiki, no. 9, p.63-77

Nort D. (2010) Ponimanie protsessa ekonomicheskih izmeneniy [Understanding the process of economic change], М., Ed.house od State University Higher school of economics, 256 p., available online at: http://institutiones.com/download/books/2276-ponimanie-processa-ekonomicheskix-izmenenij.html

Panchenko І. (2012), “Quo vadistis?” Kazus “ukrainska pryvatuzatsiia” [“Quo vadistis?” Incident of “Ukrainian privatization”], Ekonomika Ukrainy, no.2, p.46-58

Reshetylo V.P. (2007), Bifurkatsinyi harakter instytutsiynyh zmin sotsialno-ekonomichnyh system perehidnoho typu [Bifurcation nature of institutional changes in socio-economic systems in transition], Economichna teoriya, no.4, p.49–58, available online at: http://ief.org.ua/Arjiv_ET/Reshetilo407.pdf

Tarasevych V.M. (2013), Pto orientyry i napriamy vyhodu z kryzy [On the reference points and directions of the exit from the crisis], Ekonomika Ukrainy, no.9, p.4-17

The Global Competitiveness Report. 2013-2014 / Ed. by Klaus Schwab, available online at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdfї


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Веблен Т. Теория праздного класса [Електронний ресурс] / Т. Веблен. – М. : Прогресс, 1984. – 367 с. – Режим доступу : http://socioline.ru/pages/t-veblen-teoriya-prazdnogo-klassa.

Гедікова Н. П. Риси та характер менталітету українців, як визначальний чинник процесу соціокультурної трансформації сучасної України [Електронний ресурс] / Н. П. Гедікова // Політологічні записки. – 2012. – № 5. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_5_8.pdf.

Дементьєв В. В. Структура економічної влади і поведінка власника підприємства / В. В. Дементьєв // Економічна теорія. – 2008. – № 2. – С. 22–37.

Иншаков О. Эволюционная перспектива экономического институционализма / О. Иншаков, Д. Фролов // Вопросы экономики. – 2010. – № 9. – С. 63–77.

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений [Електронний ресурс] / Д. Норт. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 256 с. – Режим доступу : http://institutiones.com/download/books/2276-ponimanie-processa-ekonomicheskix-izmenenij.html.

Панченко І. Quo vadistis? Казус «українська приватизація» / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–58.

Решетило В. П. Біфуркаційний характер інституційних змін соціально-економічних систем перехідного типу [Електронний ресурс] / В. П. Решетило // Економічна теорія. – 2007. – № 4. – С. 49–58. – Режим доступу : http://ief.org.ua/ Arjiv_ET/Reshetilo407.pdf.

Тарасевич В. М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи / В. М. Тарасевич // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 4–17.

The Global Competitiveness Report. 2013-2014 / Ed. by Klaus Schwab [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf