Метод оцінки запасів як елемент облікової політики підприємства

Viktoriya Viktorivna Belikova

Анотація


Мета статті полягає в критичному огляді існуючих методів оцінки запасів під час вибуття та обґрунтування особливостей їх використання на різних підприємствах. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: порівняння (для розгляду ефективності застосування тих чи інших методів оцінки запасів), аналіз (для з’ясування переваг та недоліків кожного з методів, впливу факторів та механізм вибору методу оцінки), синтез (для обґрунтування рекомендацій щодо оцінки враховуючи специфічність кожного підприємства). Проведено критичний аналіз методів оцінки вибуття виробничих запасів згідно з вітчизняним та світовим досвідом, що дозволило з’ясувати їхні недоліки та переваги, а також рекомендувати їх ефективне застосування на підприємствах залежно від поставлених задач та інтересів користувачів фінансової звітності. Проведене дослідження дозволило виявити сукупність факторів, що здійснюють вплив на вибір методу оцінки запасів. Врахування переваг та недоліків кожного методу, зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на вибір методу оцінки запасів дозволить уніфікувати цей процес на різних підприємствах та покращити якість облікової інформації.

Ключові слова


облікова політика; виробничі запаси; оцінка; методи оцінки запасів

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Gerasimenko S.S. et al. (2012), Buhgaltersky oblіk: aktualnі problem ta rishennya [Accounting: problems and solutions], edited by S.S. Gerasimenko, Sumi: DVNZ "UABC NBU", pp. 162

Sokolov V.Y. (1996), Buhgaltersky uchet ot istokov do nashih dney [Accounting from the beginnings to the present day]; M.: Audit, Unity, 638 p.

Polozhennya (standart) buhgalterskogo oblіku 9 "Zapasy" [Regulations 3 (Standard) 9 "Inventories"], available online at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Bondar M.I. (2009), Otsinka ta otsinyuvannya v buhgalterskomu obliku [Assessment and Evaluation in accounting], Finansi, oblik i audit, no. 13, pp. 169-177

Pavlov P.V. (2010), Osoblivosti vikoristannya riznih metodiv otsinki zapasiv [Peculiarities of using different methods of inventory]; Kommunalnoe hozyaystvo gorodov. – Nauchno-tehnicheskiy sbornik, no. 56, pp. 217-224


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : [монографія] / за редакцією д-ра екон. наук, проф. С. С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова ; [С. С. Герасименко, А. О. Эпіфанов, М. Д. Корінько та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.

Соколов В. Я. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней : [учеб. пособие для вузов]. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Бондар М. І. Оцінка та оцінювання в бухгалтерському обліку / М. І. Бондар // Фінанси, облік і аудит. – 2009. – Вип. 13. – С. 169–177.

Павлов П. В. Особливості використання різних методів оцінки запасів / П. В. Павлов // Коммунальное хозяйство городов. – Научно-технический сборник. – 2004. – № 56. – С. 217–224 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.