Використання зарубіжного досвіду для формування національної інноваційної системи в Україні

Natalya Pavlivna Babkova-Pylypenko, Mykyta Anatoliyovych Tokar

Анотація


Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду формування національних інноваційних систем та можливостей його впровадження у вітчизняну економіку. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи дослідження: системний підхід (для аналізу та вироблення рекомендацій щодо використання зарубіжного досвіду у сфері формування національної інноваційної системи), методи формальної логіки (для з’ясування умов та законодавчого забезпечення інноваційної діяльності в Україні та інших країнах), традиційні методи статистичної обробки інформації (для зведення та аналізу даних). Визначено основні напрями для організаційно-інституціональних перетворень в інноваційній діяльності України. На основі використання провідних світових методик визначено рівень інноваційної спроможності економіки України та розроблено рекомендації щодо створення ефективної національної інноваційної системи. Виявлено можливості  для запровадження у практику в Україні позитивного зарубіжного досвіду в галузі формування національної інноваційної системи. Отримані результати дослідження можуть бути використані державними органами влади в роботі з удосконалення державної інноваційної політики та прийняття рішень щодо формування національної інноваційної системи.

Ключові слова


інновації; національна інноваційна система; зарубіжний досвід; державна інноваційна політика; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


OECD proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Oslo manual. - Paris: OECD, 1992

Ianenkova I.H. (2012) Orhanizatsiyno-ukpravlins'ki resursy innovatsiynoho rozvytku ekonomiky: metodolohiya ta praktyka: monohrafiya [Organizational-managerial resources of economics innovation development:methodology and practice] / I.H. Yanenkova.-Mykolayiv: Vyd-va ChDU imeni Petra Mohyly, 59р.

Freeman C. (1987) Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan/ C. Freeman. - London: Pinter. – 155 p.

Kavtysh O.P. (2011) Teoretyko-metodolohichni pidkhody do vyznachennya natsional'noyi innovatsiynoyi systemy [Theoretical and practical approaches to the defining of the national innovation system] / O.P. Kavtysh, A.V. Hrechko // Innovatsiyna ekonomika. Vseukrayins'kyy naukovo-vyrobnychyy zhurnal. - № 2. – р. 223-228.

Lundvall B-A. (1992) National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning/ B-A. Lundvall.- London, Printer.

Karpun' I.N. (2010) Struktura i seredovyshche natsional'noyi innovatsiynoyi systemy Ukrayiny [Structure and environment of national innovation system of Ukraine] / I.N. Karpun' // Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny.– Vyp. 20.14 – р. 193 – 200

Makarenko I.P. (2007) Natsional'na innovatsiyna systema Ukrayiny: problemy i pryntsypy pobudovy [National innovation system of Ukraine: problems and principles of its working out] / Makarenko I.P., Kopka P.M., Rohozhyn O.H., Kuz'menko V.P./ Za nauk. red. I.P. Makarenka. – K.: Instytut problem natsional'noyi bezpeky. – 520 р.

Metcalfe S. (1995) The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives / S. Metcalfe// Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. – Oxford (UK)/Cambridge (US): Blackwell Publishers. – P. 409-512

Pobirchenko V.V. (2011) Natsional'ni innovatsiyni systemy v hlobal'niy ekonomitsi [National innovation systems in global economics] / V.V. Pobirchenko // Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsyonal'noho unyversyteta ymeny V.Y. Vernadskoho. Seryya "Эkonomyka y upravlenye". Tom 24(63). - №1.- р.155-163.

Nelson R. (1993) National Innovation Systems. A Comparative Analysis/ R. Nelson.- New York/Oxford, Oxford University Press.

Yaremko L.A. (2007) Natsional'na innovatsiyna systema ta yiyi formuvannya v Ukrayini [National innovation system and its formation in Ukraine] / L.A. Yaremko // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini. – № 1(68) .

Kuz'menko O. Osoblyvosti natsional'noyi innovatsiynoyi systemy [Peculiarities of national innovation system] [Elektronnyy resurs] / O. Kuz'menko. – Rezhym dostupu: http://www.ukrlife.org/main/cxid/8inn_ua.doc/

Mykytyuk Z.V. (2006) Osoblyvosti rozvytku vitchyznyanykh naukovo-tekhnichnykh ta innovatsiynykh struktur [Peculiarities of the development of scientific, technical and innovation structures] / Z.V. Mykytyuk // Stratehiya rozvytku Ukrayiny (ekonomika, sotsiolohiya, pravo): Nauk. zhurn. – № 2-4. – р. 197-212.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


OECD proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. Oslo manual. – Paris : OECD, 1992.

Яненкова І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика : [монографія] / І. Г. Яненкова. – Миколаїв : Вид-ва ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 59 с.

Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan / C. Freeman. – London : Printer, 1987. – 155 p.

Кавтиш О. П. Теоретико-методологічні підходи до визначення національної інноваційної системи / О. П. Кавтиш, А. В. Гречко // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 2. – С. 223–228.

Lundvall B. A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B. A. Lundvall. – London : Printer, 1992.

Карпунь І. Н. Структура і середовище національної інноваційної системи України / І. Н. Карпунь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 193–200.

Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / І. П.Макаренко, П. М Копка, О. Г. Рогожин, В. П. Кузьменко ; [за наук. ред. І. П. Макаренка]. – К. : Інститут проблем національної безпеки, 2007. – 520 с.

Metcalfe S. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives / S. Metcalfe // Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. – Oxford (UK)/Cambridge (US): Blackwell Publishers, 1995. – P. 409–512.

Побірченко В. В. Національні інноваційні системи в глобальній економіці / В. В. Побірченко // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». Том 24 (63). – 2011. – № 1. – 155–163.

Nelson R. National Innovation Systems. A Comparative Analysis / R. Nelson. – New York/Oxford, Oxford University Press, 1993.

Яремко Л. А. Національна інноваційна система та її формування в Україні / Л. А. Яремко // Формування ринкових відносин в Україні. – № 1 (68). – 2007.

Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи [Електронний ресурс] / О. Кузьменко. – Режим доступу : http://www.ukrlife.org/main/cxid/8inn_ua.doc/.

Микитюк З. В. Особливості розвитку вітчизняних науково-технічних та інноваційних структур / З. В. Микитюк // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – 2006. – № 2-4. – С. 197–212.