Актуальні проблеми мотивації ефективної праці на підприємстві

Neonila Vasylivna Mitskiewich, Sergiy Petrovych Huharkin

Анотація


Метою статті є аналіз структури системи стимулювання персоналу підприємства, здійснюваного задля підвищення продуктивності праці і зацікавленості працівників у досягненні корпоративних результатів. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи – порівняння (для розгляду ефективності використання досвіду зарубіжних країн у запровадженні мотиваційних систем), аналіз (для з’ясування сутності механізму мотивації), синтез (для вироблення рекомендацій щодо мотивації ефективної праці на підприємстві). Узагальнення теоретико-методичних засад щодо мотивації праці на підприємстві свідчить про те, що мотивація праці є одним із найбільш вагомих і недооцінених факторів впливу на продуктивність праці як колективу, так і підприємства в цілому. Проведене дослідження дало можливість виявити перспективні механізми досягнення успішних результатів праці, у першу чергу молоді, ефективно використовуючи розгалужену систему мотивації. Отримані результати дослідження свідчать, що  найбільш привабливим варіантом розвитку системи стимулювання працівників, у першу чергу молоді на підприємстві, є розгалужена система мотивації PFP; саме вона надає необхідний стимул працівникові не тільки досягати матеріального благополуччя самостійно, а й бути частиною колективу задля досягнення успішних результатів.

Ключові слова


мотивація персоналу; методи мотивації; мотив; продуктивність праці

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Petrenko Е. P. Materialnoe snimulirovanie – kluchevoy faktor upravleniya motivaciey / Е. P. Petrenko, Т. P. Hrupkova, Т. А. Sentyabova // Clinicheskaya laboratornaya diagnostika. – 2006. – № 9. – p. 22-23.

P. P. Mikityuk Іnnovatsіyny management: Navch. posіb. / P P Mikityuk – K: Center navchalnoї lіteraturi, 2007. – 400 p.

Gavlovska N. І. Motivatsіya personala v sistemі іnvestitsіynogo managmentu / Gavlovska N. І., Rudnіchenko Е. M. // Novosti Khmelnytskogo natsіonalnogo unіversitetu. – 2010. – №4.

Skripko T. O. Іnnovatsіyny managment: pіdruchnik / Violin TS – K. : Znannya, 2011. – 423 p.

Ekonomіka ta organіzatsіya іnnovatsіynoї dіyalnostі: Pіdruchnik / [O. I. Volkov, Denisenko M. P, A. P Grechannyi that іn.]. – (Trete Vidannya). – K : Center uchbovoї lіteraturi, 2007. – 662 p.

Economiceskaya Encyclopedia / avt.-comp. N. Fedorov, E. J. Butko, V. L. Kurakov, A. L Kurakov et al. – M . : Publishing House of the "Helios ARV" 2010 – 1024 p.

E-resource Access Code: http://www.iteam.ru/

Motivatsіya yak factor zabezpechennya konkurentospromozhnostі pratsіvnikіv (kontseptualnі aspects) / M. V Kostyuk // Naukova News NTLU Ukraine. – 2011. – Vip. 21.2. – P. 237-242.

Stepancova Y. М. Motuvazia personalu ta vazhluvist ii vumiruvannya na vitchuznyanuh pidpruemstvah / Y. М. Stepancova // Stalui rozvutok economiku. –№ 3. – 2012. – P. 106-108.

Cherkashina D. Nestandartna motivatsіya [E-resource] / D. Cherkashina // Schotizhnevik "Contract". – 2008. – № 22. – Mode of access: http://www.management.com.ua/notes/non-typ_motivation.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Петренко Е. П. Материальное стимулирование – ключевой фактор управления мотивацией / Е. П. Петренко, Т. П. Хрипкова, Т. А. Сентябова // Клиническая лабораторная диагностика. – 2006. – № 9. – С. 22–23.

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / П. П. Микитюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

Гавловська Мотивація персоналу у системі інвестиційного менеджменту / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4.

Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : [підручник] / Т. О. Скрипко. – К. : Знання, 2011. – 423 с.

Економіка та організація інноваційної діяльності : [підручник] / [О. І. Волков, М. П Денисенко, А. П. Гречан та ін.]. – (третє видання). – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 662 с.

Экономическая энциклопедия / [авт.-сост. Н. В. Федоров, Е. Я. Бутко, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков и др.]. – М. : Изд-во «Гелиос АРВ», 2010. – 1024 с.

Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.iteam.ru/.

Мотивація як фактор забезпечення конкурентоспроможності працівників (концептуальні аспекти) / М. В. Костюк // Науковий вісник НТЛУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 237–242.

Степанцова Ю. М. Мотивація персоналу та важливість її вимірювання на вітчизняних підприємствах / Ю. М. Степанцова // Сталий розвиток економіки. – № 3. – 2012. – С. 106–108.

Черкашина Д. Нестандартна мотивація [Електронний ресурс] / Д. Черкашина // Щотижневик «Контракти». – 2008. – № 22. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/notes/non-typ_motivation.html.