Роль корпоративних структур аграрного сектору в інтеграції України у світовий економічний простір

Ivan Osypovych Korchynskyy

Анотація


Мета статті полягає у формуванні основних засад соціоекономічної переорієнтації процесів в аграрному секторі економіки та виявити основні системоутворювальні елементи сільського економічного простору на основі реалізації принципу корпоративізму. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи – абстрактно-логічний, зокрема прийоми індукції та дедукції, аналогії та співставлення (для систематизації і теоретичного узагальнення наукового бачення системоутворювальних елементів сільського економічного простору), синтезу (для вироблення рекомендацій щодо взаємодії регіональних органів управління зі суб’єктами господарювання). Досліджено сутнісні та науково-прикладні аспекти становлення агросоціоекономіки в системі розбудови соціоекономічної моделі. Визначено доцільність переходу агросфери, сільського сектора, сільських територій на соціально-економічний тип розвитку. Агросоціоекономічна субмодель розглядається як стратегічна мета розвитку аграрного сектору економіки України. Визначено суть сільського економічного простору як середовища відтворення і розвитку природної, економічної та соціальної сфер. Обгрунтовується доцільність створення організаційних структур на основі самоорганізації населення, які спрямовані на розвиток людського капіталу, формування підприємницького ресурсу на селі. Розвиток корпоративізму в аграрному секторі розглядається як інноваційний продукт, одержаний у результаті взаємодії держави та агропідприємців. Проведене дослідження дало змогу обгрунтувати доцільність розвитку сільських територій України на засадах корпоративізму. Отримані результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності місцевих органів влади.

Ключові слова


соціоекономіка; агросоціоекономіка; агросоціоекономічна політика; синергетичний ефект; система; соціально-економічний розвиток, корпоративізм

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Yurchyshyn V. V. Do problemy systemnoyi pereoriyentaciyi rozvytku agrosfery na zasadax socioekonomiky / V. V. Yurchy`shy`n // Ekonomika APK. – 2013. – № 11. – S. 6-17.

Shabanova M. A. Ekonomyka y ekonomycheskaya socyologyya: tochky razmezhevanya y yntegracyy / M. A. Shabanova // Ekonomycheskaya socy`ology`ya. – 2005. – T. 6, № 5. – S. 12–27.

Sil`s`ky`j sektor Ukrayiny` na rubezhi ty`syacholit`. – T.1. Potencial sil`s`kogo sektora / [L. O. Shepot`ko, I. V. Prokopa, S. O. Gudzy`ns`ky`j ta in.]. – K. : IE NAN Ukrayiny`, 2000. – 396 s.

Sociogumanitarny`j aspekt innovacijno-texnologichnogo rozvy`tku Ukrayiny` / za red. L. I. Fedulovoyi. – K., 2007. – 422 s.

Ukrayins`ka model` agrarnogo rozvy`tku ta yiyi socioekonomichna pereoriyentaciya : nauk. dop. / O. M. Borodina, V. M. Geyecz`, A. O. Gutorov ta in.; [za red. V. M. Gejcya, O. M. Borodinoyi, I. V. Prokopy`]. – K. : DU «Insty`tut ekonomiky` ta prognozuvannya NAN Ukrayiny`», 2012. – 56 s.

Kostyuk V. N. Teory`ya эvolyucy`y` y` socy`oekonomy`chesky`e processy / V. N. Kostyuk . – M. : Эdy`tory`al URSS, 2004. – 276 s.

Dem'yanenko S. I. Suchasna agrarna polity`ka Ukrayiny`: pry`ncy`py` ta perspekty`vy`. Formuvannya ry`nkovoyi ekonomiky` / S. I. Dem'yanenko // Agrarna ekonomichna osvita v rozbudovi konkurentospromozhnogo sil`s`kogo gospodarstva Ukrayiny` : zb. nauk. pr. – K., 2009. – S. 9–16.

Borodina O. M. Insty`tucijny`j rozvy`tok sil`s`kogo gospodarstva ta sela Ukrayiny` i Rosiyi ta jogo garmonizaciya z yevropejs`koyu polity`chnoyu prakty`koyu / O. M. Borodina // Ekonomika Ukrayiny`. – 2012. – #11. – S. 48–61.

Zagurs`ky`j O. M. Insty`tucionalizaciya korporaty`vny`x procesiv v agrarnij sferi / O. M. Zagurs`ky`j // Ekonomika APK. – 2014. – #1. – S. 79–84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Юрчишин В. В. До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2013. – № 11. – С. 6–17.

Шабанова М. А. Экономика и экономическая социология: точки размежевания и интеграции / М. А. Шабанова // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6, № 5. – С. 12–27.

Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. – Т. І. Потенціал сільського сектора / [Л. О. Шепотько, І. В. Прокопа, С. О. Гудзинський та ін.]. – К. : ІЕ НАН України, 2000. – 396 с.

Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку України / [за ред. Л. І. Федулової]. – К., 2007. – 422 с.

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов та ін. ; [за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи]. – К. : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2012. – 56 с.

Костюк В. Н. Теория эволюции и социоэкономические процессы / В. Н. Костюк. – М. : Эдиториал УРСС, 2004. – 276 с.

Дем’яненко С. І. Сучасна аграрна політика України: принципи та перспективи. Формування ринкової економіки / С. І. Дем’яненко // Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України : зб. наук. пр. – К., 2009. – С. 9–16.

Бородіна О. М. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою / О. М. Бородіна // Економіка України. – 2012. – № 11. – С. 48–61.

Загурський О. М. Інституціоналізація корпоративних процесів в аграрній сфері / О. М. Загурський // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 79–84. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.