ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Олександр Юрійович Верланов

Анотація


В термінах неокласичної теорії регіональна економіка, перш за все уявляється через валовий регіональний продукт на душу населення як показник розвитку. Його декомпозиція дозволяє визначити сектори економіки, які стають об’єктом політичного впливу і, як вважається, визначають конкурентні переваги регіону. В рамках таких уявлень необхідно, щоб відповідні механізми забезпечували ефективний зв’язок ВРП з результативними показниками секторів. На визначення якості такого зв’язку спрямована дана стаття. На основі даних 2007-2008 рр. проводиться групування регіонів та здійснюється регресійний й графічний аналіз впливу результатів діяльності промисловості, сільського господарства та зовнішньої торгівлі на темпи приросту ВРП. Прямий вплив промисловості та сільського господарства відмічено лише по тринадцяти регіонах, що увійшли до групи відносно сильних економік. З огляду на сучасні теорії інституційної економіки, ендогенного росту, знаннєвої економіки, показник ВРП на душу населення набуває дещо іншого змісту разом зі зміною компонент його формування. Це має стати предметом подальших наукових пошуків у галузі вдосконалення регіональної економічної політики.

Ключові слова


регіональна економіка; фактори формування валового регіонального продукту

Повний текст:

PDF

Посилання


«The World Factbook» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_

ВВП_на_душу_населення#cite_note-2.

Звіт про Конкурентоспроможність України 2009. Фонд «Ефективне Управління». Всесвітній Економічний

Форум. – 2009. – С. 33.

Жаліло Я.А., Бабанін О.С., Белінська Я.В. та ін. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / За

заг. ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2009. – 142 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку валового регіонального продукту [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.stat.ic.zt.ua/StatInfo/Poiasn/nacpoasn.htm.

Офіційний сайт Державного Комітету статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua.

Hadjimichalis Costis. Non-economic Factors in Eeconomic Geography and in «New Regionalism»: a Sympathetic

Critique. Department of Geography, Harokopio University, Athens. – 2005. – 19 р.

Rodríguez-Pose Andrés. Do institutions matter for regional development in the EU? Department of Geography and

Environment and Spatial Economics Research Centre London School of Economics. – 2009. – 26 р.

Dale Britt. Approaches to Institutions in Studies of Regional Development. Lecture at PhD course // «Globalisation

and Regional Policies», University of Tromsø. – Norway. – 10-14 June. – 2001. – Р. 3.

Amin Ash. An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development. University of Durham. Paper

presented at the Economic Geography Research Group Seminar ‘Institutions and Governance’. – July 3. – 1998. –

Department of Geography UCL. – London. – 22 р.

Бураковський І., Бетлій О. Вплив світової економічної кризи на українську економіку: регіональний аспект.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Аналітичний звіт. – 2009 р. – С. 8.

Возна Л. Основні суперечності та перспективи використання соціально-економічного потенціалу регіонів

України // Регіональна політика та місцеве самоврядування. Стратегічні пріоритети. – № 1 (10). – 2009. – С. 169.

Гамалій В.Ф., Давидов Г.М., Дмитришин Б.В. Дослідження взаємозв’язків між обсягами інвестицій та обсяга-

ми виробленої продукції регіону (на прикладі Кіровоградської області) // Hаукові праці кіровоградського

національного технічного університету. Економічні науки. Збірник наукових праць. Вип. 12. Частина 1. –

Кіровоград. – 2007. – С. 150-154.

Васильченко Г. Місцевий економічний розвиток і прямі іноземні інвестиції // Галицький економічний вісник. –

– № 1. – С. 40-46.

Верланов Ю.Ю., Верланов О.Ю. Ефективність регіональних інвестицій в Україні. Наукові праці: Науково-

методичний журнал. – Т. 99. Вип. 86. Економічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. –

С. 102-110.

Подсолонко В.А. Резерви росту ефективності національної економіки. Хмельницький університет управління

та права // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3 (23). – С. 135.

Злотницька С. Визначення пріоритетних напрямків державного регулювання регіонального розвитку

[Електронний ресурс] // Научно-технический сборник. – № 82. – Режим доступу: eprints.ksame.kharkov.

ua/5826/1/141-145Плотницька_СІ.pdf.

Amin A. An institutional perspective on regional development // International Journal of Urban and Regional

Development. – 1999. – № 23. – Р. 365-378.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.