ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У РЕГІОНАХ

Ольга Анатоліївна Зінченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню інституціональної складової розвитку ринкової інформаційної інфраструктури та аналізу проблем його поширення на регіональному рівні. На основі таких інституціональних теорій, як теорія економічних агентів, теорія трансакційних витрат, теорія інформаційної економіки, теорія суспільного вибору було проведено аналіз інститутів регулювання інформаційного обміну між учасниками ринкових відносин на регіональному рівні. Це надало можливість в роботі обґрунтувати роль інститутів у формуванні ринкової інформаційної інфраструктури, дослідити специфіку їх функціонування та запропонувати два підходи до аналізу інституціональної складової – дослідження інститутів як складних утворень, що акумулює інформаційні ресурси ринку, та як обмежень, що встановлюють певні рамки для ефективного функціонування інформаційної інфраструктури.

Ключові слова


регіон; інститут; інформація; інформаційні ресурси; трансакція; ринкова інформаційна інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с англ. под

ред. В.Л. Иноземцева – М.: Academia, 1999.

Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии / Р.М. Нуреев

(гл. ред.) и др. – М.: Таурус Альфа, 1997. – 556 с.

Веблен Т. Теория праздного класса / Перевод с англ., вступит. статья С.Т. Сорокиной. Общая ред. В.В. Мотылева. –

М.: Прогресс, 1984.

Вэриан Х. Экономическая теория информационных технологий / Х. Вэриан // Социально-экономические про-

блемы информационного общества: [коллективная монография под ред. Л.Г. Мельника]. – Сумы: ИТД

«Университетская книга», 2005. – С. 214-277.

Гаслер Р. Социально-политическая и экономическая теория информации: методологи многомерной экономи-

ческой теории / Р. Гаслер // Социально-экономические проблемы информационного общества: [коллективная

монография под ред. Л.Г. Мельника]. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – С. 149-171.

Геец В.М. Социально-экономическая трансформация при переходе к экономике знаний / В.М. Геец // Социально-

экономические проблемы информационного общества: [коллективная монография под ред. Л.Г. Мельника]. –

Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – С. 16-34.

Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.: АСТ, 2004.

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: [учебное

пособие] / В.Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000. – 304 с.

Коломиец А.Н. Предвосхищающие реформы как трансформационная технология информационного общества /

А.Н. Коломиец // Социально-экономические проблемы информационного общества: [коллективная монография

под ред. Л.Г. Мельника]. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – С. 381-397.

Коуз Р. Фирма, рынок и право: [монография] / Перевод с англ. Б. Пинскера; науч. ред. Р. Капелюшников. – М.:

Дело, 1993. – 192 с.

Нуреев Р.М. Основы институциональной модели становления и развития капитализма / Р.М. Нуреев // Инсти-

туциональная экономика: Учебник под общ. ред. А. Олейника. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 704 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Перевод с англ. под ред.

А.Н. Нестеренко. – М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997. – 185 с.

Симонов Ю.Ф. Информационные технологии в экономике: [учебное пособие] / Под ред. Ю.Ф. Симонова. –

Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с.

Тамбовцев В.Л. Пятый рынок: экономические проблемы производства информации: [монография]. – М.: МГУ,

– 127 с.

Тарушкин А.Ю. Институциональная экономика: [учебное пособие] / А.Ю. Тарушкин. – СПб.: Питер, 2004. – 368 с.

Тоффлер Э. Третья волна / Перевод с англ. под ред. П.С. Гуровича. – М.: АСТ, 1999. – 781 с.

Чухно А.А. Соотношение индустриального и постиндустриального типов развития: проблемы теории и

практики / А.А. Чухно // Социально-экономические проблемы информационного общества: [коллективная

монография под ред. Л.Г. Мельника]. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – С.88-120

Akerlof G. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism / G. Akerlof // Quarterly Journal

of Economics. – 1970. – № 84 – Р. 485-500.


Пристатейна бібліографія ГОСТ