МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Прокопишин, Л. Б. Гнатишин

Анотація


У статті доведено необхідність розроблення методичного забезпечення обліку еко-логічної діяльності аграрних підприємств як чинника впливу на підвищення якості сіль-ськогосподарської продукції та стану довкілля. З метою усунення методологічних та правових неузгоджень і протиріч запропоновано доповнити трактування доходів, ви-трат та зобов’язань екологічною складовою з урахуванням умов їх виникнення на сіль-ськогосподарських підприємствах. Запропоновано авторську модель бухгалтерського відображення екологічної діяльності сільськогосподарських підприємств. Розроблено концептуальні підходи до організації бухгалтерського обліку екологічної діяльності сільськогосподарського підприємства, що передбачають заходи нормативно-право-вого, методичного та організаційного характеру.

Ключові слова


бухгалтерський облік; екологічна діяльність; екологічні витрати; екологічні доходи; екологічні зобов’язання; сільськогосподарське підприємство; екологічна звітність; управлінське рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку / О. Вороновська // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – С. 195–200.

Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві / В. М. Жук // Агроекологічний журнал. – 2012. – №2. – С. 18–23.

Кондратюк О. М. Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кан. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / О. М. Кондратюк. – Київ, 2008. – 21 с.

Майданевич П. М. Екологічний облік як інформаційний інструмент управління сільськогосподарською діяльністю підп-риємства [Електронний ресурс] / П. М. Майданевич // Економічні науки. – 2013. – Вип. 10(1). – Режим доступу : http:// nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(1)__46.pdf. – (Cерія «Облік і фінанси»).

Максимів Л. І. Екологічний облік: проблеми формування та перспективи застосування / Л. І. Максимів // Вісник САДУ: Економіка та менеджмент. – Суми : Козацький вал, 2001. – С. 123–129.

Пелиньо Л. М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку та його важливе значення в сфері охорони довкілля [Текст] / Л. М. Пелиньо // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. пр. – Львів : НЛТУУ, 2008. – Вип. 18.2. – С. 70–75.

Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=241&rtID=1106.

Цибульник М. О. Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку / М. О. Цибульник // Економічні науки. – 2012. – № 9(33). – С. 93–98. – (Серія «Облік і фінанси».


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.