РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕДУР ВИЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Б. Прокопович, С. В. Шевчук

Анотація


Важливим питанням бухгалтерського обліку є узгодження процедур формування прибутку для цілей фінансової та податкової звітності. Чинна модель обчислення опо-датковуваного прибутку має ряд принципових недоліків, які не сприяють економічності бухгалтерського обліку. З метою удосконалення технологічного аспекту формування облікової інформа,ції запропоновано структурно деталізувати рахунки доходів та ви-трат за ознакою виникнення податкових різниць, що дозволить в системному порядку обчислювати податок на прибуток та формувати показники звітності. Визначено шляхи подальшого удосконалення процедур обчислення податку на прибуток за крите-рієм підвищення ефективності бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; оподатковуваний прибуток; податкові різ-ниці; податок на прибуток

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т. А. Відповідальність за ризик, господарські порушення та відхилення / Т. А. Бутинець // Економіка і орга-нізація управління. – 2011. – Випуск № 1(9). – C. 89–96.

Гейєр Е. Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку / Е. Гейєр // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №11. – С. 18–28.

Кучер С. В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з нарахування та сплати податку на прибуток: авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / С. В. Кучер. – Житомир, 2012. – 23 с.

Єфименко Т. І. Податок на прибуток: концепція визначення об’єкта оподаткування / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Ф. О. Ярошенко ; Наук. дослід. фінанс. інститут. – К. : НДФІ, 2004. – 192 c.

Лоханова Н. О. Проблеми відображення податкових різниць в обліку і звітності вітчизняних підприємств [Електрон-ний ресурс] / Н. О. Лоханова. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/24.pdf.

Свідерський Є. Організація обліку податку на прибуток за податковим кодексом у перехідний період / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 15–21.

Ямборко Г. Проблеми взаємоузгодження бухгалтерського обліку і податкових розрахунків / Г. Ямборко // Бухгалтер-ський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 19–26.

Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні / [Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В., Турянський Ю. І.] ; за заг. ред. Д. М. Сереб-рянського. – К. : Алерта, 2013. – 366 с.

Теорія і практика визначення оподатковуваного прибутку підприємств в Україні: обліковий аспект : [монографія] / [Павлова І. М., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В., Тарангул Л. Л.] ; за заг. ред. О. М. Смірнової. – К. : Алерта, 2014. – 500 с.

Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета / Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда ; пер. с англ. под ред. проф. Я. В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.