ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

К. М. Дзюбак

Анотація


Стаття присвячена врахуванню інституціонального аспекту при прийнятті управ-лінських рішень у сучасній системі управління земельними ресурсами. Визначено необ-хідність розвитку інституту антикризового земельного менеджменту, направленого на поєднанні теорії і практики управління на інституціональній основі. Окреслено про-блему теоретично-методологічної неоднозначності визначення понять «управління» та «менеджмент» в сільськогосподарському землекористуванні, що спричиняє нові пе-решкоди для ефективного управління земельними ресурсами. Запропоновано принципи антикризового земельного менеджменту, комплексне застосування яких повинно по-зитивно вплинути на управлінську діяльність в сільськогосподарському землекористу-ванні. Сформульовано алгоритм застосування динамічно-циклічних послідовних дій для досягнення основних цілей управління сільськогосподарським землекористуванням, який включає вибір цілей, розробку стратегій, планування майбутнього, впровадження, мо-тивацію діяльності та контроль і аналіз. Зроблено висновок про актуалізацію інститу-ціоналізації земельного менеджменту для досягнення стратегічного економічного курсу розвитку землекористування, підвищення ефективності використання сільськогоспо-дарських земель та всієї економічної системи.

Ключові слова


сільськогосподарське землекористування; інституціоналізація; антикризовий земельний менеджер; управлінські рішення; стратегія; алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Горлачук В. В. Управління земельними ресурсами : [навч. посібник] / В. В. Горлачук, В. Г. В’юн, А. Я. Сохнич. – Ми-колаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 316 с.

Лазарєва О. В. Наукові основи управління земельними ресурсами / О. В. Лазарєва // Наукові праці: науково-мето-дичний журнал. – Вип. 149. Т. 161. Економіка. Правознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – эС. 36–41.

Гуцуляк Ю. Г. Управління земельними ресурсами / Ю. Г. Гуцуляк. – Чернівці : Прут, 1998. – 170 с.

Січко С. М. Дефініції поняття «управління земельними ресурсами» [Електронний ресурс] / С. М. Січко. – Режим дос-тупу : http://intkonf.org/sichko-sm-definitsiyi-ponyattya-upravlinnya-zemelnimi-resursami/.

Лавейкін М. І. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / М. І. Лавейкін // Вісник Львівського аграрного університету: Землевпорядкування та земельний кадастр. – 2001. – №4. – С. 14–19.

Управління земельними ресурсами : [навч. посібник] / За ред. професора А. М. Третяка. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 360 с.

Січко А. В. Сучасний погляд на теорію управління сільськогосподарським землекористуванням / А. В. Січко // Науко-ві праці: науково-методичний журнал. – Вип. 149. Т. 161. Економіка. Правознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 75–80.

Кремінь В. Г. Філософія управління [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Кремінь, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – К. : Знання України, 2007. – 360 с.

Питер Ф. Друкер. Энциклопедия менеджмента : [пер. с англ.] – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 432 с.

Горлачук В. В. Земельний менеджмент : [навч. посібник] / В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. А. Скороходов. – К. : ВД «Професіонал», 2006.– 192 с.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 704 с.

Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : [підручник]/ І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187 с.

Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка: [підручник] / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А. А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – 687 с.

Іртищева І. О. Управління інституційними змінами в умовах соціалізації національної економіки : [монографія] / І. О. Іртищева, І. В. Крупіца. – Миколаїв : НУК ім. Адмірала Макарова, 2014. – 172 с.

Дрогобыцкий И. Организационный менеджмент: институционализация командной работы / И. Дрогобыцкий // Про-блемы теории и практики управления. – 2012. – № 2. – С. 95–102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ