ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА У КОНТЕКСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Р. М. Скупський

Анотація


У статті розглянуто інституційні засади функціонування та концентрації валового промислового овочівництва в усіх категоріях господарств Причорноморського регіону. Досліджено динаміку зміни структури посівних площ та визначено основні адміністра-тивні райони регіону з розвинутим овочівництвом відкритого ґрунту, баштанництвом та картоплярством. Обґрунтовано специфічні ознаки землі, як основоположного фак-тору виробництва, основні переваги, критеріїв та вимоги щодо розробки овочевих сі-возмін, з метою забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті. Розроблені практичні рекомендації щодо запровадження науково-обґрунтованих овочевих сівозмін з оптимальним співвідношенням площі земельної ділянки та кількості полів, використан-ня систем краплинного зрошення у контексті раціонального землекористування.

Ключові слова


промислове овочівництво; овочеві культури; земельні ресурси; зем-лекористування; овочева сівозміна; ґрунт; краплинне зрошення

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш О. Ю. Овочівництво : [підручник.] – К. : Вища шк., 1994. – 374 с.: іл.

Аграрний сектор у світовій і національній економіці України / П. М. Макарено, П. І. Лазаренко, І. Г. Кирленко, О. М. Леонтьєв // [Під ред. П. М. Макаренка]. – Дніпропетровськ : Пороги, 1995. – 372 с.

Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України: Аналітична доповідь / [Собкевич О. В., Русан В. М., Юрченко А. Д. та ін.] : за ред. Я. А. Жаліла. – К. :НІСД, 2011. – 39 с.

Скупський Р. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового овочівництва в аграрних під-приємствах: [монографія] / Р. М. Скупський. – Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2013. – 442 с.

Гіль Л. С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту. Ч. 2. Відкритий ґрунт. Навчальний посібник / Л. С. Гіль, А. І. Пашковський, Л. Т. Суліма. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 312 с.

Яценко В. М. Сучасний стан та шляхи ефективного розвитку галузі овочівництва / В. М. Яценко // [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_24/articles/3_Yacenko.pdf.

Рудь В. П., Кіях О. О. Сучасний стан галузі овочівництва та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. П. Рудь, О. О. Кіях. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2011_3/pdf/21.pdf.

Зінченко О. І. та ін. Рослинництво : [підручник] / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко ; За ред. О. І. Зін-ченка. – К. : Аграрна освіта, 2003. – 591 с.

Калінчик М. В. Методичні та практичні аспекти економічної оцінки ресурсозберігаючих технологій у сільському гос-подарстві / М. В. Калінчик, М. І. Толкач // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 86–91.

Писаренко В. Зрошення: здобутки, стан, проблеми [Електронний ресурс] / В. Писаренко // Пропозиція. – Режим досту-пу : http://www.propozitsiya.com/?page=149 &itemid=560&number=16.

Дідковська Л. І. Особливості перспективного способу меліорації – краплинного зро-шення / Л. І. Дідковська // [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/12_80558.doc.htm.

Ромащенко М. І., Шатковський А. П. Тенденції розвитку системи краплинного зрошення [Електронний ресурс] / М. І. Ромащенко, А. П. Шатковський // Газета «Агробізнес сьогодні». – № 21. – 2014. – Режим доступу : http://www. agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2471-tendentsiii-rozvytku-systemy-kraplynnogo-zroshennia.html.

Сологуб Ю. Маленькі краплини – великий прибуток / Ю. Сологуб, А. Андрюшко // Агроогляд : овочі і фрукти. – 2003. – № 4.

Досвід виробництва та маркетингу овочів в Україні // Результати досліджень Проекту аграрного маркетингу за 2004–2005 рр. – 2006. – 384 с.

Гончаренко В. Краплинне зрошення овочевих культур [Електронний ресурс] / В. Гончаренко. – Режим доступу : http://www.agrotimes.net/journals/article/kraplinne_zroshennya_ovochevih_kultur.

Ромащенко М. І. Системи краплинного зрошення : [навчальний посібник] / М. І. Ромащенко, В. І. Доценко, Д. М. Оно-прієнко, О. І. Шевелєв. – К. – Д., 2007. – 172 с.

Орел Т. И. Последствия капельного орошения почв Крыма водой различной минерализации / Т. И. Орел // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – № 11. – 2011. – С. 85–88.


Пристатейна бібліографія ГОСТ