ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. О. Ляховець

Анотація


У статті розкрито сутність понять «інституціональне середовище», «інститу-ційна основа», «інституціональна структура», визначено відмінності між ними. Визна-чено основні підходи, відповідно до яких формується визначення поняття «інституціо-нальне середовище». Виявлено та проаналізовано структуру інституціонального середовища, яку умовно можна представити як три укрупнені складові: метаінститут (менталітет), інституційна основа (базові інститути – формальні та неформальні), комплементарні інститути та їхня роль у формуванні й функціонуванні інститу-ціонального середовища.

Ключові слова


інституціональне середовище; інституціональна основа; інститу-ціональна структура; базові та комплементарні інститути; менталітет

Повний текст:

PDF

Посилання


Вольчик В. В. Институциональная и эволюционная экономика : [учебное пособие] / В. В. Вольчик. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011. – 228 с.

Гончаренко О. В. Інституціональне середовище інноваційного розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] / О. В. Гончаренко // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=3598.

Горшков А. В. Качество институциональной среды как фактор экономического роста / А. В. Горшков, Е. С. Силова // Известия УрГЭУ. – 2006. – № 4(16). – С. 9–16.

Дегтярева С. В. Теоретический анализ институциональной структуры национальной экономики: общие основания / С. В. Дегтярева // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2011. – № 1. – С. 49–56.

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / Под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. – Х. : Форт, 2008. – 928 с.

Институциональная экономика : [учебник] / Под ред. А. Н. Олейника. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 704 с.

Капогузов Е. А. Трансформация институциональной структуры производства государственных услуг с позиций неоинституционализма и новой политической экономии / Е. А. Капогузов // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – № 2(13). – С. 195–199.

Кондратов М. В. Теоретические подходы к понятию «институциональная среда» / М. В. Кондратов, Р. И. Гарипов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11. – С. 1908–1911.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; [пер. з англ. І. Дзюб]. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

Радєва М. Інституціональне середовище корпоративного сектора економіки / М. Радєва // Інституціональний вектор економічного розвитку. – 2014. – Випуск 4(2). – С. 21–28

Терновский Д. С. Институциональная среда в системе факторов экономического развития / Д. С. Терновский // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2008. – Т. 6, № 3, Ч. 2. – С. 29–31.

Уильямсон О. Частная собственность и рынок капитала [Текст] / О. Уильямсон // ЭКО. – 1993. – № 5. – С. 67–68.

Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория: достижения новой институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер ; [пер. с англ. ; под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой]. – СПб. : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 702 с.

Чубарь О. Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку / О. Г. Чубарь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 3(40). – С. 98–104.

Шаститко А. Е. Институциональная среда хозяйствования в России: основные характеристики / А. Е. Шаститко // Куда идет Россия?... Кризис


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.