ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ КОНКУРЕНЦІЇЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНІ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Т. М. Фертікова

Анотація


У статті досліджено характер конкурентних відносин в економіці України, їхня дина-міка протягом останніх років. З’ясовано окремі особливості функціонування інституту конкуренції. З урахуванням ключових досягнень теорії інституційних змін визначено таких суб’єктів розвитку інституту конкуренції, як держава та споживачі, їхню моти-вацію та обставини, що перешкоджають ефективним змінам. Обґрунтовано залеж-ність розвитку інституту конкуренції від успішності підтримки на державному рівні інших ринкових інститутів, у першу чергу підприємництва та власності. Запропоно-вано безпосередні напрями вдосконалення інституту конкуренції в Україні

Ключові слова


конкуренція; інститут конкуренції; інституційні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Рикардо Д. Сочинения в 3-х томах [Електронний ресурс] / Д. Рикардо. – Т. 1. Начала политической экономии и налогообложения. – М. : Госполитиздат, 1955. – 339 с. – Режим доступу : http://libertarium.ru/lib_ricardo_reader.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc. gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/110272.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov. ua/amku/control/main/uk/publish/article/103174.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov. ua/amku/control/main/uk/publish/article/95116.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov. ua/amku/control/main/uk/publish/article/89514.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov. ua/amku/control/main/uk/publish/article/89512.

Герасименко А. Г. Конкурентна політика: економічний зміст та напрямки вдосконалення / А. Г. Герасименко // Стратегія розвитку України. Економіка. Соціологія. Право. – 2014. – № 1. – С. 27–33.

The Global Competitiveness Report. 2008–2009 / Ed. by Klaus Schwab [Electronic resource]. – Mode of access : http://www. weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2008–2009.

The Global Competitiveness Report. 2011–2012 / Ed. by Klaus Schwab [Electronic resource]. – Mode of access : http://www. weforum.org/reports/arab-world-competitiveness-report-2011-2012.

The Global Competitiveness Report. 2014–2015 / Ed. by Klaus Schwab [Electronic resource]. – Mode of access : http://www. weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015.

The Global Competitiveness Report. 2015–2016 / Ed. by Klaus Schwab [Electronic resource]. – Mode of access : www. weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015-2016.

Веблен Т. Теория праздного класса [Електронний ресурс] / Т. Веблен. – М. : Прогресс, 1984. – 183 с. – Режим доступу : http://royallib.com/book/veblen_torsteyn/teoriya_prazdnogo_klassa.html.

Bush P. D. The theory of institutional changes / P. D. Bush // Journal of economic issues. – Vol. XXI. – 1987. – № 3.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера]. – М. : Фонд экономической книги «НАЧАЛА». – 1997. – 180 с.

Lee C. The Objectives of Competition Law [Electronic resource] / C. Lee // ERIA Discussion Paper Series. – 2015. – August. – Mode of access : www.eria.org/ERIA-DP-2015-54.pdf .


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.