БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Б. Гнатишин

Анотація


Окреслено чітке розуміння поняття «виробничий потенціал» та вдосконалено його структуру за ознакою чинників виробництва, що, виходячи з мети бухгалтерського обліку, конкретизує вплив відтворювальних процесів на результати діяльності сільсько-господарського підприємства. З’ясовано, що основною ознакою, яка входить у зміст потенціалу, є його здатність здійснювати безперервний і постійно відновлювальний процес створення матеріальних благ і послуг. Під час розробки бухгалтерської моделі обліку відтворення виробничого потенціалу було акцентовано увагу на процесі прид-бання (виготовлення) як аналогу етапів споживання та обміну в загальній схемі від-творення; процесі виробництва сільськогосподарської продукції як передумові валового випуску продукції; процесі формування фінансових джерел відтворення виробничого потенціалу як аналогу процесу розподілу в загальній схемі відтворення.

Ключові слова


облік; сільське господарство; виробничий потенціал; відтворення; чинники виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Анчишкин А. И. Прогнозирование роста социалистической экономики / А. И. Анчишкин. – М. : Экономика, 1973. – 294 с.

Гнатишин Л. Б. Виробнича парадигма структуризації потенціалу фермерських господарств / Л. Б. Гнатишин // Теоре-тичні і практичні аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій : матеріали Міжнародного науково-практичного форуму 21–24 вересня 2011 р. – Львів. – С. 331–335.

Гнатишин Л. Б. Новий погляд на виробничий потенціал фермерських господарств / Л. Б. Гнатишин // Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 11–12 листопада 2011 р. – Збірник наукових праць КНЕУ. – Ч. 2. – 2011. – С. 117–125.

Гнатишин Л. Б. Організація обліку : [навч. посібник] / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. – ПП «Магнолія 2006», 2014. – 432 с.

Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств / С. Іщук // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 48–56.

Липчук В. В. Сутність та структуризація економічного потенціалу підприємства / В. В. Липчук, Л. Б. Гнатишин // Актуальні проблеми ринкової економіки : вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. – 2009. – № 5. – С. 177–184.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогоспо-дарських підприємств № 132 від 18.05.2001 [Електронний ресурс]. – http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.122.0.

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств № 390 від 04.06.2009 [Електронний ресурс]. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN48748.html.

Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : [підручник] / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плак-сієнко, Л. Г. Панченко та ін. – 3-тє вид., переробл. і доп. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – К. : Алерта, 2006. – 878 с.

Сільське господарство Львівщини : статистичний збірник за 2014 рік. – Львів : ГУСуЛО, 2015. – 248 с.

Россоха В. В. Формуваня і розвиток виробничого потенціалу аграрних підприємств : [монографія] / В. В. Россоха. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 444 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.