ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДВНЗ

Н. О. Руденко

Анотація


У дослідженні розкрито особливості організації облікового забезпечення операцій внутрішнього перерозподілу фінансових ресурсів спеціального фонду в державних ВНЗ між крупними центрами фінансової відповідальності. Автором визначено внутрішні рахунки управлінського обліку для доходів та витрат підрозділів, розрахунків між ними та фінансового результату їхньої діяльності. Розроблено трьохвимірну модель інформаційно-аналітичного відображення формування доходів та розподілу видатків центрів відповідальності по спеціальному фонду

Ключові слова


спеціальний фонд; центри фінансової відповідальності; державний ВНЗ; фінансова децентралізація; бюджетування

Повний текст:

PDF

Посилання


Джай К. Шим. Основы коммерческого бюджетирования / Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел ; [пер. с англ.]. – СПб. : Азбука, 2001. – 496 с.

Куцик П. О. Бюджетування як основна складова оперативного планування та фінансового контролінгу вищих нав-чальних закладів [Електронний ресурс] / П. О. Куцик // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7(25). Ч. 2. – 2010. – С. 192–201. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2& I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2010_7(2)__25.pdf.

Наказ Міністерства фінансів України «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи» від 24.12.2010 № 1629 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// buhgalter911.com/Res/ stbuxgos/stbuxgos.aspx .

Постанова Міністерства фінансів України «Порядок розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» від 26 серпня 2015 р. № 657 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248463085.

Руденко Н. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами та видатками державних вищих навчальних закладів / Н. О. Руденко // Науково-практичний журнал «АгроСвіт». – Дніпропетровськ : ТОВ «ДСК Центр», 2013. – № 20. – С. 76–80.

Свірко С. В. Доходи спеціального фонду бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці: характеристика і порівняльний аналіз / С. В. Свірко // Вчені записки. Збірник наукових праць. – Київ : КНЕУ, 2009. – Випуск 11. – С. 89–95.

Стандарт Міжнародної федерації бухгалтерів «Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку в державному секторі № 9 «Дохід від операцій обміну». від 01.03.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/document/ 81055/9a.pdf.

Idowu Samuel. Budgeting: a management tool / Samuel Idowu. – ACCA Students Newsletter, April 1996. – P. 58–59.

Meisinger Richard J. College and university budgeting: an introduction for faculty and academic administrators / Richard J. Meisinger. – Natl. Assn. of College & Univ., 1994. – 205 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.