ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

М. В. Волосюк, Ю. О. Жигалкіна

Анотація


У статті проаналізовано міжнародний досвід формування та реалізації державної полі-тики розвитку приморських територій. Систематизовано основні напрями реалізації політики розвитку приморських регіонів країн ЄС. Досліджено нормативно-правову базу України в галузі морського господарства. Представлені перспективи вдосконалення державної політики регіонального розвитку приморських територій.

Ключові слова


державна політика,; приморські території; регіональний розвиток; море-господарський потенціал; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Blue Growth – Opportunities for marine and maritime sustainable growth – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/publications/documents/blue-growth_en.

Innovation in the Blue Economy: realizing the potential of our seas and oceans for jobs and growth – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.eesc.europa.eu.

Oceans and sustainable development: integration of three dimensions of sustainable development, namely, environmental, social and economic – European Union and its Member States contribution 29 February 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.un.org/depts/los/general_assembly/contributions_2015.

Тарханова Л. Б. Морская деятельность как предмет междисциплинарного исследования / Л. Б. Тарханова // Проб-лемный анализ и государственно управленческое проектирование : научный журнал. – М., 2012. – № 2. – С. 43–57. 5. EU Coastal and Marine Policy – European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/index_en.htm.

Гогоберидзе Г. Г. Методология и методы оценки морского потенциала приморских территорий : автореф. дис. на соис-кание уч. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.14 – мировая экономика / Г. Г. Гогоберидзе. – Москва, 2010. – 40 с.

Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України в умовах глобалізації: аналітична доповідь [Текст] / А. О. Филипенко, В. В. Баришнікова ; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегічних досліджень у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2013. – 168 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року» від 7 жовтня 2009 р. № 1307 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon4.rada.gov.ua.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави» від 20 травня 2008 р. № 463/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1. rada.gov.ua.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про скасування деяких рішень Ради національної безпеки і оборони України» від 28 квітня 2014 р. № п0008525-14 (Рішення введено в дію Указом Президента № 504/2014 від 06.06.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon5.rada.gov.ua.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року» від 11 липня 2013 р. № 548-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua.

Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI, зі змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ligazakon.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.