ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Т. В. Кравченко

Анотація


У статті досліджено питання формування інформаційних потоків у системі парт-
нерської взаємодії в процесі впровадження інклюзивної освіти. Проведено аналіз руху інформації в системі партнерської взаємодії. Виявлено специфічні проблеми функціонування інформаційного забезпечення в цій системі. Охарактеризовано основні критерії оцінки та напрями формування інформаційних потоків у системі.


Ключові слова


інформація; джерела інформації; інформаційні потоки; інформаційне забезпечення; система партнерської взаємодії; інклюзивна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Босак І. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І. П. Босак, Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – C. 193–195.

Воронко Р. М. Організація контролю інформаційних потоків і ресурсів [Текст] / Р. М. Воронко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4(54). – С. 44–47.

Денисенко М. П. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колос // Економіка та держава. – 2006. – № 7. – C. 19–24.

Іванова В. Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України / В. Іванова // Економіст. – 2008. – № 4. – С. 61–63.

Козак В. Г. Удосконалення системи інформаційного забезпечення економічного аналізу / В. Г. Козак // Економіка АПК. – 2005. – № 1. – C. 66–70.

Кривов’язюк І. В. Інформаційні потоки в логістиці, їх ціль і роль / І. В. Кривов’язюк, О. Р. Усков // Науковий журнал «Логістика: теорія та практика». – 2011. – № 1. – С. 83–95.

Крикавський Є. В. Логістика / Є. В. Крикавський. – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 1999. – 264 с.

Кулинич М. Б. Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами підприємства / М. Б. Кули-нич, С. В. Сорока // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 4. – С. 98–103.

Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : [навч. посібник] / О. В. Матвієнко – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.

Мезенцева С. А. Концептуальні засади оптимізації інформаційних потоків у системі управління підприємством телекомунікаційних послуг [Текст] / С. А. Мезенцева // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 217. – С. 58–60.

Наказ МОН України від 1 жовтня 2010 року № 912 «Про затвердження концепції розвитку інклюзивної освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS13929.html.

Петренко С. М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем : [монографія] / С. М. Пет-ренко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.

Чумаченко М. Г. Розвиток управлiнського облiку в Українi: Баланс / М. Г. Чумаченко. – 2000. – № 23. – С. 27–29.

Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_306.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.