ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Л. С. Мельничук

Анотація


У статті проведено аналіз поточних тенденцій розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні. Розглянуто складові комунікативної політики підприємств. Ви-значено особливості засобів впливу маркетингової комунікації. Проаналізовано переваги та недоліки інструментів маркетингової політики комунікацій. Обґрунтовано необ-хідність використання в сучасних умовах інтегрованої системи маркетингових кому-нікацій для підвищення ефективності комунікативної політики.

Ключові слова


маркетингові комунікації; споживачі; реклама; пропаганда; стиму-лювання продажу; персональний продаж; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гут О. Є. Підприємство як суб’єкт ринку маркетингових комунікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук / О. Є. Гут. – Дніпропетровськ, 2006. – 21 с.

Самагина О. А. Маркетинговые коммуникации : [практикум по дисциплине «Маркетинг» (для слушателей программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ)] / О. А. Самагина. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. – 30 с.

Войчак А. В. Маркетинговый менеджмент / А. В. Войчак – К. : Вид-во КНЕУ, 1998. – 624 с.

Романов А. А. Маркетинговые коммуникации. Серия : Прицельный маркетинг / А. А. Романов. – М. : Эксмо, 2006. – 432 с.

Євдокимов Ф. І. Азбука маркетингу : [навч. посібник] / Ф. І. Євдокимов, В. М. Гавва. – [3-є вид. переробл. і доповн.]. – Д. : Стакер, 1998. – 432 с.

Майовець Є. Маркетингові комунікації : [текст лекцій] / Є. Майовець, О. Кузик. – 2013. – 228 с.

Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.01 / Т. О. Примак ; КНЕУ. – К., 2004. – 34 с.

Гребень И. Тренды социальных медиа 2015 [Электронный ресурс] / И. Гребень. – Режим доступа : http://www. maгketing-ua.com/topics.php?topicId=24.

Лазебник М. Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины. Экспертный прогноз Всеукраинской рекламной коалиции [Электронный ресурс] / М. Лазебник. – Режим доступа : http://mami.com.ua/news/market-news/9287.

Состояние и тенденции рекламного рынка Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.adme.ua/ reklamnyjrynok/sostoyanie-i-tendencn-reklamnogo- rynka-ukrainy-v-2008-2012gg-cortex-17297/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ