ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А. П. Швець

Анотація


Розглянуто різні підходи до визначення поняття «механізм» та наведено узагальне-не поняття «мотиваційний механізм». Досліджено вплив мотивів на різні категорії працівників підприємства. Узагальнено найбільш поширені методи оцінки функціо-нування мотиваційного механізму на підприємстві. Запропоновано варіант анкетного опитування працівників підприємства для виявлення домінуючих мотивів їхньої трудової діяльності. Акцентовано увагу на необхідності подальшого вивчення питань впливу мотиваційного механізму промислового підприємства на ефективність його госпо-дарської діяльності

Ключові слова


анкетування; ефективність; мотив; мотивація; мотиваційний механізм; оцінка; структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой экономический словарь / (под ред. А. Н. Азраиляна). – М. : Институт новой экономики, 1998. – 864 с.

Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба. – К. :

КНЕУ, 2001. – 228 с.

Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства / М. С. Дороніна. – Харків : ХДЕУ,

– 432 с.

Заславская Т. И. Социология экономической жизни: Очерки теории / Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина ; [под. ред.

А. Г. Аганбергян]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отделение, 1991. – 422 с.

Качмарик Я. Д. Мотиваційний механізм управління витратами підприємства / Я. Д. Качмарик, О. О. Цибик // Науковий

вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 201–204.

Лысенко Ю. Организационно-экономический механизм управления предприятием / Ю. Лысенко, П. Егоров // Эконо-

мика Украины. – 1997. – № 1. – С. 86–87.

Мочерный С. В. Экономическая теория / С. В. Мочерный [и др.]. – М. : Книга-сервис, 2003. – 416 с.

Пономаренко О. П. Визначення рейтингу чинників мотивації праці за допомогою модифікованої матриці / О. П. Поно-маренко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 1. – С. 171–180.

Ричи Ш. Управление мотивацией : [учеб. пособие для вузов] / Ш. Ричи, П. Мартин ; [пер. с англ., под ред. проф. Е. А. Кли-мова]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.