ПИТАННЯ КОМПРОМІСУ ЩОДО ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ ЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

В. В. Горлачук, К. М. Дзюбак

Анотація


У статті розглянуто питання компромісу між державою та громадянами для реаль-ного провадження ефективного сільськогосподарського землекористування. Об’єктом дослідження є процес формування системи ефективного сільськогосподарського земле-користування. Предметом дослідження є теоретико-методологічні підходи ефектив-ного сільськогосподарського землекористування в умовах децентралізації влади.
Сформульовано модель ефективного землекористування, яка базується на принци-пах соціально-екологічної орієнтованості, ринковоорієнтованого землеустрою, на енергетично ефективному механізмі використання ґрунту. Зроблено висновок про те, що ядром справжньої земельної реформи є надання землі в оренду на засадах спільної часткової власності на землю з метою створення горизонтальних корпоративних структур.


Ключові слова


проект землеустрою; корпоратизація; земельні паї; модель земле-користування; земельна реформа; ринково орієнтовна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуцуляк Ю. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки / Ю. Гуцуляк. – Чернівці : Прут, 2002. – 124 с.

Корчинська О. Ефективність використання сільськогосподарських угідь: теоретичний і практичний аспекти / О. Кор-чинська // Землеустрій і кадастр. – 2008. – № 1. – С. 52–59.

Кулинич П. Фермер та фермерське господарство як суб’єкти права на сільськогоспоадсрькі землі / П. Кулинич // Земельне право України: теорія і практика. – 2013. – № 8. – С. 31–36.

Третяк А. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування : [моно-графія] / А. Третяк. – Херсон : Гринь Д. С., 2012. – 440 с.

Ходаківська О. Природно-ресурсний потенціал сільських територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/porta/soc_gum/sre/2012_4/160.pdf.

Сорока М. Державне стратегічне планування розвитку регіонів України: теорія, методологія, практика : [монографія] / М. Сорока. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 519 с.

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти : [монографія] / О. Новикова, О. Амоша, В. Антонюк та ін. ; НАН України, Ін-т економіки та пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.

Панарін О. Народ без еліти: між відчаєм і надією / О. Панарін // Персонал. – 2006. – № 5. – С. 50–63.

Гордієнко М. Етнонаціональна політика у сучасному українському суспільстві / М. Гордієнко // Персонал. – 2006. – № 5. – С. 22–27.

Габович Ю. Прокляття невіглаством / Ю. Габович // Дзеркало

тижня. – 2003. – 20 вересня. – С. 13.

Федулова Л. Економіка знань : [підр. для студ. вищ. навч. закладів] / Л. Федулова ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 600 с.

Гадзало Я. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю / Я. Гадало, В. Жук // Наукова доповідь на загальних зборах НААН 26 березня 2015 р. – К., 2015. – 13 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ




Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.