ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

К. М. Дзюбак

Анотація


Статтю присвячено обґрунтуванню ролі інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку інвестиційно-інноваційної моделі сільськогосподарських підприємств. Дослі-джено ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій за держав-ного регулювання розвитку аграрного сектору. Визначено, що буферні процеси інфор-матизації сільськогосподарських підприємств мають безпосередній вплив на ефектив-ність управління, оскільки надають менеджерам, фінансистам, керівникам підприємств усіх рівнів новітні методи обробки й аналізу економічної інформації. Обґрунтовано першочергові державні завдання розвитку ІКТ у сільському господарстві України. Запро-поновано інституційні напрями державної політики щодо швидкого формування та розвитку інформаційного суспільства в Україні, здатного підвищити конкурентоспро-можність сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; інформаційно-комунікаційні техно-логії; інформаційне суспільство; державне регулювання; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Рева О. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі запровадження інформаційних систем та техно-логій [Електронний ресурс] / О. В. Рева, О. О. Смирнов. – Режим доступу : http://www.br.com.ua/referats/Computers/ 70685-4.html.

Кремінь В. Г. Філософія управління [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Кремінь, С. М. Пазиніч, О. С. Поно-марьов. – К. : Знання України, 2007. – 360 с.

Ашихин А. Н. Состояние инновационной политики в зарубежных странах и Российской Федерации [Текст] / А. Н. Ашихин, Ю. Т. Смирнов, Д. В. Чернуха. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. – 122 с.

Шпикуляк О. Г. Інтелектуальний капітал як інститут економіки знань [Текст] / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 142–147.

Пабат О. В. Інформаційно-комунікаційна конкурентоспроможність як складова економічної безпеки України [Текст] / О. В. Пабат// Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 157–161.

Федулова Л. І. Економіка знань [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Федулова. – К., 2009. – 600 с.

Зеленков А. В. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій у галузі управління землекористуванням [Текст] / А. В. Зеленков, І. М. Кадикова // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 3. – С. 14–16.

Мазнєв Г. Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві [Текст] / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 130–136.

Уткіна Г. А. Тріада «знання – інформація – нові знання» як базовий вектор розвитку сучасного суспільства [Текст] / А. Г. Уткіна // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 65–69.

Пугач Н. А. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму [Текст] / Н. А. Пугач // Еконо-міка АПК. – 2014. – № 9. – С. 86–91.

Швиденько О. М. Впровадження Інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. М. Шви-денько // Економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 129–135.

Щедрін О. М. Земельний кадастр на базі електронного документообігу [Текст] / О. М. Щедрін, О. О. Бондаренко // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 4. – С. 26–30.

Інституціонально-інформаційна економіка [Текст] : [підруч.] / [А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко] ; за ред. А. А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – 687 с.

Вахович І. М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України [Текст] / І. М. Вахович, С. О. Пиріг, Л. І. Іщук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 208–216.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України у 2012 році. Експрес-випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ