ЛОГІКО-СМИСЛОВА МОДЕЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

О. В. Лазарєва

Анотація


У статті наведено результати дослідження щодо теоретико-методологічних та практичних аспектів розроблення стратегічної моделі раціонального землекористу-вання із застосуванням методу SWOT-аналізу. Представлена SWOT-матриця суб’єкта господарювання на землі та побудована логіко-смислова схема SWOT-аналізу раціо-нального сільськогосподарського землекористування. Проаналізовані соціально-економічні параметри, що характеризують розвиток землекористування. Поставлені основні завдання, що мають бути враховані в концепції формування аграрної політики.

Ключові слова


земельні ресурси; суб’єкти господарювання на землі; сільсько-господарське землекористування; SWOT-аналіз; управління землекористуванням; стра-тегія використання сильних сторін землекористування; стратегічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Третяк А. М. Стан та шляхи розвитку земельних відносин і системи землекористування в аграрному комплексі України / А. М. Третяк // Землевпорядний вісник. – № 6. – 2008. – С. 4–12.

Гуторов О. І. Напрями формування сталого сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації зе-мельних відносин / О. І. Гуторов // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4(81). – С. 28–32.

Мартин А. Г. Напрями удосконалення управління земельними ресурсами в сучасних умовах [Електронний ресурс] / А. Г. Мартин // Земельна спілка України. – Режим доступу : http//www.zsu.org.ua.

Мозгова М. В. Розвиток земельного маркетингу у

сільськогосподарському землекористуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середо-вища» / М. В. Мозгова. – Х., 2009. – 24 с.

Балаж Н. Й. Регіональні особливості проблем екологізації сільськогосподарського землекористування (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктив-них сил і регіональна економіка» / Н. Й. Балаж. – Уж., 2009. – 19 с.

Іббатулін Ш. Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні / Ш. Іббатулін, О. Скаль // Журнал «Економіст». – № 11. – 2013. – С. 60–63.

Горлачук В. В. Організаційно-економічні засади управління процесом раціоналізації використання земель в аграрній сфері : [монографія] [Електронний ресурс] / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Лазарєва. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 214 с. – С. 165–176. – Режим доступу : http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis.

Концепція державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року. Схвалено роз-порядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 51. – Ст. 1760.

Лазарєва О. В. Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування [Електронний ресурс] / О. В. Лаза-рєва // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 2. – С. 110–114. – Режим доступу : www.natures. org.ua.

Горлачук В. В. Теоретичні основи формування інноваційної моделі землекористування / В. В. Горлачук, О. В. Лаза-рєва, О. М. Білоусов // Бізнес-навігатор. – № 1(27). – 2012. – С. 152–156.

Управління землекористуванням : [підручник] / В. В. Горлачук, О. М. Гаркуша, В. Г. В’юн, В. В. Мельниченко, І. М. Пес-чанська, Д. М. Мельниченко ; за ред. В. В. Горлачука. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2006. – 376 с.

Лазарєва О. В. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку ефективного землекористування. – Стратегии развития Украины в глобальной среде [текст] / О. В. Лазарєва // Материалы ІІ международной научно-практической конферен-ции, 7–9 ноября 2008 года, Том І. – Симферополь : ЦРОНИ, 2008. – С. 104–106.

Томпсон А. А. Стратегічний менеджмент: Мистецтво розробки та реалізації стратегії / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрик-ленд. – М. : Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : [учебник для вузов] / А. А. Томп-сон, А. Дж. Стрикленд ; [пер. с англ.] ; под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 238 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.