УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ на прикладі ПРАТ «АГРОПАРТНЕР»

О. О. Ципліцька, О. М. Сисан

Анотація


Сформовано систему показників ефективності управління фінансовими ресурсами, яка базується на ресурсно-функціональному підході. Проведено градацію рівнів за кри-терієм ефективності управління фінансовими ресурсами на аграрному підприємстві за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Ключові слова


авансований капітал; факторинг; хеджування; фінансові ресурси; менеджмент фінансових ресурсів; рентабельність; резерви; оборотні засоби; фондо-віддача

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлов Б. О. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

Гараєв І. М. Проблеми оцінки конкурентоспроможності організації [Електронний ресурс] / І. М. Гараєв // Режим досту-пу : http://kampi.ru/scitech/index.php?NAME=1disk/stat1.html.

Грейсон К. Дж. мл. Американський менеджмент на порозі ХХІ століття [Текст] / Джексон К. Грейсон мл., Карла О’Делл. – М. : Економіка, 2010. – 319 с.

Гуздь О.Є. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

Мельник Ю. М. Застосування системи збалансованих показників [Текст] /Ю. М. Мельник, О. С. Савченко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факульте-ту економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. – С. 138–139.

Недільська Л. В. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/upravlinnya-finansovimi-resursami-silskogospodarskih-pidpriemstv.html.

Пономарьова І. В. Реалізація стратегії розвитку підприємства за допомогою збалансованої системи показників [Текст] / І. В. Пономарьова // Економічний простір : зб. наук. пр. – № 27. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 202–210.

Приватне акціонерне товариство «Агро Партнер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/emitent/05479668.

Романенко Т. В. Шляхи удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/248.pdf.

Садєков А. А.Методичний підхід до визначення базової стратегії змін підприємства на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / А. А. Садєков, О. Ю. Гусєва // Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum/vdnuet/econ/2010_3/Sadekov.pdf.

Семикіна, М. В. Мотивація конкурентоспроможності праці: Теорія і практика регулювання: моногр. [Текст] / М. В. Семикіна. – Кіровоград : ПіК, 2013. – 426 с.

Щербак, В. Г. Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства [Текст] / В. Г. Щербак, О. Ю. Славгородська // Наукові праці ДонНТУ: Серія економічна. – 2015. – № 8.– С. 94–101.

Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (2006). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, Boston, MA.


Пристатейна бібліографія ГОСТ