УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ на прикладі ПРАТ «АГРОПАРТНЕР»

Автор(и)

  • О. О. Ципліцька Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine
  • О. М. Сисан Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Ukraine

Ключові слова:

авансований капітал, факторинг, хеджування, фінансові ресурси, менеджмент фінансових ресурсів, рентабельність, резерви, оборотні засоби, фондо-віддача

Анотація

Сформовано систему показників ефективності управління фінансовими ресурсами, яка базується на ресурсно-функціональному підході. Проведено градацію рівнів за кри-терієм ефективності управління фінансовими ресурсами на аграрному підприємстві за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Біографії авторів

О. О. Ципліцька, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. екон. наук, доцент

О. М. Сисан, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

магістрант, факультет економічних наук

Посилання

Бєлов Б. О. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

Гараєв І. М. Проблеми оцінки конкурентоспроможності організації [Електронний ресурс] / І. М. Гараєв // Режим досту-пу : http://kampi.ru/scitech/index.php?NAME=1disk/stat1.html.

Грейсон К. Дж. мл. Американський менеджмент на порозі ХХІ століття [Текст] / Джексон К. Грейсон мл., Карла О’Делл. – М. : Економіка, 2010. – 319 с.

Гуздь О.Є. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

Мельник Ю. М. Застосування системи збалансованих показників [Текст] /Ю. М. Мельник, О. С. Савченко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факульте-ту економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. – С. 138–139.

Недільська Л. В. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/upravlinnya-finansovimi-resursami-silskogospodarskih-pidpriemstv.html.

Пономарьова І. В. Реалізація стратегії розвитку підприємства за допомогою збалансованої системи показників [Текст] / І. В. Пономарьова // Економічний простір : зб. наук. пр. – № 27. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 202–210.

Приватне акціонерне товариство «Агро Партнер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/emitent/05479668.

Романенко Т. В. Шляхи удосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/248.pdf.

Садєков А. А.Методичний підхід до визначення базової стратегії змін підприємства на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] / А. А. Садєков, О. Ю. Гусєва // Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum/vdnuet/econ/2010_3/Sadekov.pdf.

Семикіна, М. В. Мотивація конкурентоспроможності праці: Теорія і практика регулювання: моногр. [Текст] / М. В. Семикіна. – Кіровоград : ПіК, 2013. – 426 с.

Щербак, В. Г. Класифікація конкурентних переваг персоналу підприємства [Текст] / В. Г. Щербак, О. Ю. Славгородська // Наукові праці ДонНТУ: Серія економічна. – 2015. – № 8.– С. 94–101.

Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (2006). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, Boston, MA.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин