ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ НАФТОПРОДУКТАМИ ТА ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТ

Автор(и)

  • Тетяна Анатоліївна Конєва Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

інноваційна складова економіки, економічний розвиток, підприємництво, бізнес, наукоємний малий бізнес, кооперація, податкові пільги

Анотація

У статті узагальнюється світовий досвід формування інноваційної складової економіки країни та досліджується участь малого бізнесу в цьому процесі. За допомогою структурно-функціонального підходу в роботі було встановлено сутність та роль підприємництва як інноваційної форми бізнесу. Порівняльний аналіз надав змогу визначити вплив великих та малих підприємств на реалізацію стратегії інноваційного розвитку України. Враховуючи принципи взаємодії та суперечності, було встановлено напрями взаємовідносин малого та великого бізнесу, типи малого підприємництва залежно від ступеня участі в інноваціях та рівня зв’язку з великими підприємствами, а також виявлено основні заходи стимулювання розвитку наукоємного малого бізнесу та кооперації малих і великих підприємств у різних країнах.

Біографія автора

Тетяна Анатоліївна Конєва, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту

Посилання

Симоненко В.К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і

регіонів / В.К. Симоненко // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 7-15.

Реверчук С.К. Малий бізнес: методологія, теорія і практика / С.К. Реверчук. – К.: ІЗМН, 1996. – 192 с.

Ґенеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка

підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): терміни, поняття, пер-

соналії / Укладачі: В.С. Іфтемічук, В.А. Григорьєв та інш. – К.: «Магнолія плюс», 2004. – 688 с.

Йозеф Шумпетер. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Йозеф Шумпетер –

М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с. – (Серия «Антология экономической мысли»).

Закон України «Про інноваційну діяльність» / Верховна Рада України // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 143.

Кредісов В.А. Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах: дис. … доктора

екон. наук: 08.01.01 / В.А. Кредісов. – К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005. – 368 с.

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З.С. Варналій; [3 вид., стер.]. – К.: Знання,

– 304 с.

Конєва Т.А. Механізм впливу малого бізнесу на економічне зростання: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.01 /

Т.А. Конєва. – К.: Каб. Мін. України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», 2008. – 206 с.

Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – К.: Хагар-

Демос, 1993. – 785 с.

Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення / О.М. Алимов, А.І. Даниленко,

В.М. Трегобчук, О.О. Веклич, В.В. Венгер; НАН України; Об’єднаний ін-т економіки. – К., 2005. – 540 с.

Телегина О.В. Фирма в процессе институциональных изменений / О.В. Телегина // Наукові праці Донецького

національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 103-4. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 224 с. –

С. 20-24.

Данько М.С. Трансформація фірми в умовах перехідної економіки / М.С. Данько // Наукові праці Донецького

національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 103-2. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 252 с. –

С. 234-240.

Данько М. Реорганізація підприємств у контексті формування корпоративних структур / М. Данько // Економіка

України. – 2007. – № 1. – С. 64-70.

Захарін С. Стимулювання інноваційної активності корпоративних структур / С. Захарін // Економіка України. –

– № 8. – С. 41-47.

Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції: чи все так просто? / В. Лагутін // Економіка Украї-

ни. – 2007. – № 4. – С. 55-61.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної

системи» // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 114.

Куштим В.В. Ключові тенденції інноваційного розвитку реального сектору вітчизняної економіки / В.В. Куш-

тим // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 117-122.

Кузьмін О.Є. Фінансова складова в розвитку й функціонуванні національної інноваційної системи / О.Є. Кузьмін,

Т.М. Шотік // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 21-30.

Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / М. Петрина // Економіка

України. – 2006. – № 8. – С. 35-40.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» /

Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН

України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Указ Президента України «Про концепцію державної промислової політики» // Офіційний вісник України. –

– № 7.

Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Партія Регіонів. – Режим доступу:

http://www.partyofregions.org.ua/economic-development/#3.

Предпринимательство в конце XX века / Под ред. А.А. Дынкина, А.Р. Стерлина. – М.: Наука, 1992. – 220 с.

Итория мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. / Под ред. проф. А.Н. Марковой. – М.:

Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 192 с.

Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства: [монография] / Л.И. Дмитриченко,

А.Н. Химченко. – Донецк: «Каштан», 2005. – 180 с.

Industrial organisation and entrepreneurship in transition: proceedings of the international conference, Varna-Albena,

Bulgaria, June 5-8, 1995 / Mitko Dimitrov (ed.), Kiril Todorov (ed.). – S.: Informa intellect Ltd., 1996. – 285 p.

Козоріз М.А. Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України /

М.А. Козоріз, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 106-113.

Захарін С.В. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору / С.В. Захарін // Фінанси України. –

– № 7. – С. 101-107.

Галан Н.І. Система державної підтримки малих та середніх підприємств у США / Н.І. Галан // Фінанси України. –

– № 1. – С. 142-150.

ЄС виділив Україні EUR 12 млн для реалізації проектів, що стосуються фінансової допомоги інноваційному

сектору України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2009/12/10/180800#.

Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу / О. Амо-

ша, В. Вишневський, Л. Збаразька // Економіка України. – 2009. – № 12. – С. 4-13.

Никифоров А.Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / А.Є. Никифоров, В.М. Диба, В.О. Парнюк //

Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 78-86.

Фісун А. Створення наукомістких робочих місць – фундамент зростання економіки України / А. Фісун // Еко-

номіка України. – 2007. – № 1. – С. 32-42.

Лютий І.О. Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в

Україні / І.О. Лютий, М.В. Романюк // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 31-38.

Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання

методології / В.Є. Новицький // Фінанси України. – 2007. – № 10. – С. 60-73.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми економічної теорії