ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ

Валерій Васильович Горлачук

Анотація


Розглядаються теоретичні засади розвитку конкурентоспроможних землеко- ристувань. Досліджуються механізми формування конкуретноспроможних земле- користувань та запроповано нові підходи до ефективної організації використання і охорони землі. Обґрунтовується вплив інноваційних процесів на підвищення конкурентоспроможності землекористувань та аграрного сектора України.

Ключові слова


конкурентоспроможність землекористування; землеустрій; грошова оцінка; економічна оцінка; державне управління; регулювання; стратегія; інноваційні технології; окупність затрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Верланов Ю.Ю., Абрамова І.С. Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоспроможності підпри-

ємств // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 89. Вип. 76. Економічні науки – Миколаїв: Вид-во

МДГУ ім. П. Могили, 2008. – С. 86-94.

Управління землекористуванням: Підручник / В.В. Горлачук, О.М. Гаркуша, В.Г. В’юн, В.В. Мельниченко,

І.М. Песчанська, Д.М. Демченко: За ред. В.В. Горлачука – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2006. – 376 с.

Porter M.E. Competitive Strategies: Techniques for Analyzing industries and comperititors. – N.Y.: Free Press. 1980. –

p.

Забелин П.В. Основы стратегического управления: Уч. пособие / П.В. Забелин, Н.К. Мойсеева – М.: Информа-

ционно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 196 с.

Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань. – К.: ТОВ «УВПК Екс

Об», 2001. – 560 с.

Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием

организации». Модуль 4. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 344 с.

Тридід О.М. Стратегія розвитку підприємтсва в умовах кризи: Автореф. дис. ... д.е.н. – Донецьк: ДНУ, 2003. – 32 с.

Шпанко А. Про сутність поняття «Стратегічна конкуренто-спроможність» // Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 45-49.

Нетудихата К.Л., Ципліцька О.О. Інновації як стратегічний фактор сучасного розвитку світовою економіки //

Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 72. Вип. 59. Економічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ

ім. П. Могили 2007. – С. 34-40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ