ДИНАМІКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

Олена Олександрівна Ляховець

Анотація


Стаття присвячена дослідженню загальних тенденцій динаміки капіталізації ПФТС за період 1998-2011 рр. Розглянуто сутність процесу капіталізації фондового ринку, фактори, що її зумовлюють. Здійснено оцінку впливу зовнішніх факторів на зміни рівня капіталізації корпоративного сектору, що перебуває в лістингу ПФТС. Порівняння динаміки темпів приросту капіталізації ПФТС та реального ВВП показало, що зміна рівня капіталізації більш швидко реагує на ринкову кон’юнктуру і носить випереджальний характер. На підставі співставлення динаміки капіталізації та ВВП визначено, що в наступні роки очікується скорочення темпів економічного зростання

Ключові слова


капіталізація; фондовий ринок; Перша Фондова Торговельна Система; валовий внутрішній продукт; коефіцієнт капіталізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаренкова Г. М. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків: [Текст] / Г. М. Азаренкова, М. В. Іванова // Актуальні

проблеми економіки. – 2010. – № 6 (108). – С. 61-71

Валовий внутрішній продукт [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу :

http://www.ukrstat.gov.ua/.

Гриценко Л. Л. Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації : [Текст] / Л. Л. Гриценко, В. В. Роєнко

// Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 2.

Гутафель В. В. Комплексний аналіз діяльності фондових бірж світу : [Текст] / В. В. Гутафель // Вісник Чернівецького торговельно-

економічного інституту / [редкол.: І. М. Школа (голов. ред.) та ін.]. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ. – Вип.3 (39): Економічні науки. – 2010. –

с. – С. 251–258.

Дєєва Н. Е. Капіталізація фондового ринку України: проблеми оцінки й реакція на кризу : [Текст] / Н. Е. Дєєва // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 4 (18). – С. 115–121.

Капитализация предприятий: теория и практика: [Монография] / [под. ред. д.э.н., проф. И. П. Булеева, д.э.н., проф. Н. Э. Брюховецкой];

НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти ; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с.

Підсумки торгів [Електронний ресурс] / ПФТС Фондова біржа. – Режим доступу : http://www.pfts.com/uk/trade-results/.

Річні звіти ПФТС [Електронний ресурс] / ПФТС Фондова біржа. Режим доступу : http://www.pfts.com/uk/yearly-reports/.

Чемодуров О. Розвиток фондового ринку в умовах кризи [текст] / Олександр Чемодуров // Вісник Національного банку України. –

– Грудень. – С. 10–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.